Център за продължаващо обучение

Центърът за продължаващо обучение е обслужващо звено в структурата на Аграрния университет – Пловдив. Негова основна мисия е да осигури възможност за обучение през целия живот на своите бивши и настоящи студенти, както и на други специалисти за придобиване на ключови компетенции в областта на селското стопанство и екологията, икономиката и туризма.

Центърът за продължаващо обучение реализира своята мисия в две основни направления – обучение на студенти и обучение на външни потребители.
 
На студентите се предоставят образователни програми за придобиване на допълнителни квалификации по: професионална педагогика, външно и вътрешно озеленяване и дизайн, аграрно право, икономика и външна търговия, журналистика, патентна и лицензионна политика на фирмите и др. Условията са преференциални, а обучението се извършва успоредно с придобиването на бакалавърска или магистърска степен.

За специалистите с висше образование Центърът организира краткосрочни и дългосрочни курсове за следдипломна квалификация и преквалификация. Най-търсени са дългосрочните специализации по икономика и мениджмънт, педагогическа правоспособност, цветарство и оранжерийно зеленчукопроизводство, растителна защита и торене. В краткосрочните специализации курсистите могат да се обучат за резитби за формиране и плододаване на овощни видове, за производство на лозов и овощен посадъчен материал, за отглеждане на лечебни култури, билкарство и гъбарство и др.

Предлагат се също курсове по Агроекология, курсове за придобиване на Сертификат / лиценз за работа с пестициди и др. съгласно  изискванията на европейското законодателство.

Използват се различни форми на организация – индивидуална и групова, очна, задочна и дистанционна.

На успешно преминалите обучението се издава удостоверение или свидетелство, съгласно с Наредба на Министерския съвет.