EURAXESS Център за мобилност и кариерно развитие на изследователите

EURAXESS е паневропейска мрежа за мобилност, създадена от Европейската комисия. Мрежата оказва съдействие за кариерното развитие и подпомагане мобилността на местни и гостуващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти. EURAXESS работи в следните направления:

• Чрез мрежата се осигурява съдействие на научните изследователи при намирането на работа и подходящи за техните научни изследвания конкурси за финансиране и грантови схеми.
• EURAXESS предоставя услуги, които подпомагат кариерното развитие на изследователите, както и необходимата информация относно условия на труд и живот, визов режим, права на интелектуална собственост и признаване на дипломи в европейските държави, което улеснява процеса по преместването им в друга страна.
• Мрежата е ангажирана със спазването на правата на научните изследователи и на висококвалифицираните специалисти и подпомага научните организации и университетите при подобряването на условията за кариерно развитие на изследователите.
• Чрез мрежата се поддържат връзките между европейските изследователи навсякъде по света.

Основният инструмент за предоставяне на актуална информация е порталът на EURAXESS и подстраницата за EURAXESS България.