Department of Viticulture

The Department of Viticulture was founded in 1947 by the corresponding member, prof. Mincho Genchev Kondarev. It has been developing constantly over the years thanks to the contribution and professional work of the teaching and administrative staff.

At present, the department`s teaching staff consists of one professor, three associate professors and three senior assistant professors, several specialists in specific areas of viticulture and wine production. The teaching, administrative and research work is supported by one senior expert. The staff potential, as well as the department's teaching and experimental facilities provide and guarantee high-quality education of students in bachelor`s and master`s degrees.

The department provides training to students, involved in full-time and part-time mode of study, from all faculties and majors. The following subjects are available:

 • Viticulture
 • Fundamentals of Viticulture
 • Fundamentals of Tropical and Subtropical Viticulture
 • Technology in Viticulture
 • Technology in Tropical and Subtropical Viticulture
 • Viticulture and Biotechnology Methods
 • Ampelography
 • Vine Varieties
 • Fundamentals of Wine Production
 • Viticulture and Wine Production
 • Selection of Permanent Crops
 • Permanent Crops /Viticulture/
 • Fruit-culture and Viticulture

The Department of Viticulture has developed a master's degree course Viticulture with Fundamentals of Wine Production. It aims at training highly-qualified and profiled agronomists and specialists in the field of dessert and wine grape production.
Lecturers are also involved in other master's courses at the Agricultural University of Plovdiv.

The department provides training not only to bachelor and master students, but to doctoral students as well.

In order to ensure the educational process, the department has two lecture halls for Viticulture and Ampelography, one chemistry laboratory for wine production situated in the building of the Faculty of Viticulture and Horticulture. Modern equipment in the lecture halls is used for laboratory analyzes and multimedia systems.

Practical classes and training practices with bachelor and master students are conducted in the training - experimental base located in the village of Brestnik. It stretches on an area of  300 da and includes 70 da of ampelographic variety. 400 wine and dessert / seed and non-seed / vine varieties are cultivated. There is a modern experimental and research wine cellar on the territory of the base, where practical classes of wine production are conducted.

The teaching activity of lecturers aims at improving and providing students with current theoretical and practical knowledge and skills.  The modernization of the material and technical base is a prerequisite for the successful training and realization of the young specialists.

Ампелография

По дисциплината „Ампелография“, студентите  получават информация за значението, ботаническата и стопанска класификация на сем. Vitaceae Juss.(Лозови), географското разположение и разпространение на родовете, видовете и сортовете лози. В процеса на обучение, се усвояват познания за морфологичните ...

Лозарство

По дисциплината Лозарство, студентите  се запознават със състоянието, проблемите и перспективите за развитието на лозарството у нас и в света. Те получават познания за биологичните изисквания на лозата при производството на лозов посадъчен материал, създаването и отглеждането ...

Лозарство и биотехнологични методи

По дисциплината „Лозарство и биотехнологични методи“, студентите  се запознават със състоянието, проблемите и перспективите за развитието на лозарството у нас и в света. Получават познания за биологичните изисквания на лозата при производството на лозов посадъчен материал, съ ...

Овощарство и лозарство

По дисциплината „Овощарство и Лозарство /част Лозарство/“, се  изучават и   посочват начините за направляване растежа и развитието на лозовото растение, с цел получаването на високи и качествени добиви от грозде. От лекциите и упражненията по лозарство студентите от факултета ...

Основи на винарството

По Дисциплината „Основи на винарството”, студентите се запознават с теоретични и практически познания за преработката на винени сортове грозде и производството на различни типове вина.

Обогатяват се техните знания за връзката между качеството на из ...

Основи на лозарството

По дисциплината „Основи на лозарството“, студентите  получават познания за състоянието и тенденциите в развитието на лозарството в България, Европа и света, разпространението и значението на лозовото растение. Изучават морфологичните, анатомични и физиологични особености на в ...

Основи на лозарството на ТС

Теоретичната предпоставка за рентабилно отглеждане на лозовата култура и прилагането на високоефективни технологии в страните с тропичен и субтропичен климат е доброто познаване на биологичните особености на лозовото растение.
 
Във връзка с това в курса по дисципл ...

Технологии в лозарството

По дисциплината „Технологии в лозарството“, студентите  получават подробна теоретична информация за съвременните аспекти в агротехниката на лозата. В процеса на обучение те усвояват практически умения за размножаване на лозата, производството на присадени вкоренени лози ...

Технологии в лозарството на тропика и субтропика

В курса по дисциплината „Технологии в лозарството на тропика и субтропика“, студентите усвояват знания за съвременните технологии за производство на лозов посадъчен материал, засаждане на нови лозови насаждения и комплексът от агротехнически мероприятия по отглеждането на лоз ...

Трайни култури

По дисциплината „Трайни култури“ /част Лозарство/ студентите от специалността Екология и опазване на околната среда  получават необходимите знания върху биологията на лозата, както и върху създаването и отглеждането на лозовите насаждения. Специално е акцентирано, върху ...

...