Проф. Дорота Ядчак 16.09.2019

В периода 1980-1985 г. е студентка в специалност Лозаро-градинарство във Висшия Селскостопански Институт „Васил Коларов“ в гр. Пловдив (днес Аграрен университет).

След дипломирането си започва работа като академичен преподавател в Народен университет в гр. Вздов, Полша и провежда научна специализация в Шведските университети – Линкьопинг, Свалов, Хола и Томелила.  

От 1988 г. е преподавател в Аграрен университет – гр. Шчечин, който през 2009 г. е преименуван в Западнопомерански Технологичен университет.

През 2010 г. оглавява обединената катедра по Зеленчукопроизводство, Декоративно градинарство, Овощарство и Преработка и съхранение на продукцията и до сега е неин ръководител.

Защитава докторска дисертация през 1997 г., а през 2005 г. получава научна степен Доктор на науките в областта на Зеленчукопроизводството. 

От 2008 г. заема академична длъжност „Професор“ в Западнопомеранския технологичен Университет. Била е Зам.-декан на Факултета по агрономство и развитие на околната среда. 

Проф. Ядчак е автор и съавтор на 102 научни публикации, 12 глави в специализирани книги, 1 монография, глава в монография на английски език, 66 научно-популярни статии, 51 резюмета в материалите от национални и международни конференции. Тя е преводач на полски език на учебно пособие „Лозарство и винарство“, изготвено от преподаватели от АУ-Пловдив, издадено в Полша през 2016 г.

По инициатива на проф. Ядчак е подписано споразумение за сътрудничество между Аграрния университет – Пловдив и Западнопомеранския технологичен университет в Шчечин в рамките на програма Еразъм през 2008 г. и 2 години по-късно – Рамков договор за съвместна образователна и научна дейност.

Това сътрудничество прераства в съвместни научни изследвания на преподавателите от катедра Градинарство от Западнопомеранския технологичен университет и катедрите по Градинарство, Ботаника, Физиология на растенията и биохимия и Лозарство в АУ-Пловдив. 

В рамките на програма Еразъм и Еразъм+ за 10 години са осъществени  44 входящи  и 41 изходящи преподавателски мобилности. Ежегодно проф. Ядчак изнася в нашия университет тематични лекции в областта на зеленчукопроизводството и билкарството. 

През 2008-2019 г. са осъществени 46 изходящи мобилности на студенти от АУ в гр. Шчечин. Осъществява се съвместно ръководство на дипломанти от двата университета. 

На обучаващите се в Полша български студенти проф. Ядчак преподава дисциплините: Основи на зеленчукопроизводството, Специално зеленчукопроизводство и Билкарство. 

С активното й съдействие са осъществени 30 входящи мобилности на полски студенти, от които 6 са докторанти на проф. Ядчак. 
През учебната 2018/2019 г. в Западнопомеранския технологичен университет стартира бакалавърска специалност „Лозарство и винарство“, която е единствена в Полша и е разработена международна магистърска програма „Интегрирана растениевъдна продукция“. 

В областта на науката се разработват съвместни изследователски проекти с Катедрата по градинарство на АУ. 

Проф. Ядчак е член на редакционната колегия на университетското списание „Agricultural Sciences“, участва в научно жури и е рецензент на проектни предложения към Фонд „Научни изследвания“ в България.

Академичният съвет на АУ оценява заслугите на проф. Дорота Ядчак и я удостоява с почетното звание Doctor Honoris Causa с Решение от 12 юли 2019 г. за изключителния й принос в обучението и кариерното развитие на студентите и докторантите от Аграрния университет – Пловдив в областта на модерното земеделие, устойчиво развитие на сътрудничеството по програма Еразъм+, популяризиране на традициите и издигане престижа на Аграрния университет – Пловдив в европейски мащаб.

Официално отличието е връчено на 16 септември 2019 г. на церемонията по откриване на учебната 2019/20 година.