проф. дсн Георги Стайков 19.10.2005

Роден през 1924 г. в с. Книжовник, Хасковско.

Завършва  висше образование в Пловдивския университет /Факултета по агрономство/ и аспирантура във ВСИ – Пловдив, след което до пенсионирането си е преподавател в същия. Проф. Стайков е първият избран доцент и първият професор във ВСИ, първият декан на Агрономическия факултет, първият заместник-ректор на ВСИ и първият доктор на науките от завършилите Института.

Бил е директор на Института по интродукция и растителни ресурси в Садово и председател на Съюза на научните работници в България.

Автор е на над 580 публикации, от които 6 учебника, 4 ръководства за лабораторни упражнения, 10 сборника със статии по въпросите на науката и образованието и много други книги, с които е известен в страната и чужбина.