проф. д.н. Димитър Брайков 01.10.2007

Името на проф. дсн Димитър Брайков е тясно свързано с утвърждаването и развитието на ВСИ, а по-късно – Аграрен университет в гр. Пловдив. Като университетски преподавател в продължение на повече от 44 години той полага големи усилия за подготовката на цяла плеяда млади селскостопански специалисти. Води много специализирани курсове за редовно и задочно обучение във всички факултети, както и в Центъра за следдипломна подготовка. Под неговото научно ръководство са защитени няколко десетки дипломни работи и проекти, ръководител е и на трима докторанти. 

Научноизследователската дейност на проф. Димитър Брайков е отразена в повече от 170 научни и научно-популярни статии, в доклади на наши и международни конференции, учебници, ръководства и книги. Неговите научни разработки /самостоятелно и в колектив/ са цитирани в над 320 публикации, отпечатани в реномирани чуждестранни и български издания с висок импакт фактор.

Теоретичните разработки в областта на органогенезата при лозата му позволяват да защити първата дисертация в нашата страна, свързана с органообразователните процеси при лозовата култура.

С особена значимост са най-ранните проучвания в нашата страна от научен колектив, в който активно работи проф. Брайков, по проблемите на високостъбленото лозарство и неговото внедряване в България. В колектив с проф. Бабриков и проф. Панделиев създават и внедряват в практиката метод и научна организация за прогнозиране на добивите от лозята на 800 000 декара /почти на 80 % от лозовите площи на България/. След внедряването на широкоредовото високостъблено лозарство методът за прогнозиране на добивите е второто крупно научно достижение на лозарската наука в България през последните четиридесет години, получило обществено признание и широка подкрепа в практиката.

Напълно оригинални са проведените паралелни екологични изследвания на важни с промишлено значение лозови сортове, отглежда-ни в райони с различен климат – Сирия, Мароко, Словакия, Молдова и България.

През последните години голямо внимание и особен интерес проф. Брайков проявява към един изключително важен и актуален проблем – производство на екологично чиста продукция от грозде. Той е един от първите български учени в областта на лозарството, който съвместно с екип от еколози, растително-защитници, физиолози и механизатори разработват модел за внедряване на биологичното лозарство в нашата страна.

В продължение на повече от тридесет години, проф. Брайков е бил неизменно един от активните членове на Академичния съвет. През определени интервали от този период, той е бил член на Факултетните съвети на Лозаро-градинарския факултет, на факултета по Растителна защита и агроекология, на факултета по Икономика и на факултета по Тропично и субтропично земеделие. Ръководил е отделението за следдипломно обучение. Бил е директор на голямата учебна, научна и производствена база – Държавното учебно-опитно земеделско стопанство в с. Войводиново. В продължение на повече от 17 години проф. Брайков е работил успешно в различни административни и управленски структури на Аграрния университет - бил е зам. декан, зам. ректор и ректор. Като утвърден учен и преподавател, той има заслуги за укрепването и международното признание на Аграрния университет. Подписани двустранни договори, протоколи и меморандуми с 25 университета и колежи от Европа, САЩ, Китай и Русия.

Ръководни държавни структури и ведомства, научни звена, обществени организации в България и чужбина, са оценили по достойнство неговите заслуги за развитието на лозарската наука и подготовката на хиляди селскостопански специалисти. Носител е на два ордена “Кирил и Методий” – ІІІта и Іва степен. От Комитета за наука, технически прогрес и висше образование е награден с почетна златна значка за заслуги като рационализатор. Носител е на почетни медали и плакети за заслуги в развитието и укрепването на научните контакти с редица университети в САЩ, Англия, Полша, Турция и др. Присъдени са му специален плакетен медал “Постижения през ХХти век” и почетна диплома от Международния биографичен център в Кеймбридж – Англия. Проф. Брайков е удостоен с Почетен знак и грамота на Общинския съвет на гр. Пловдив, за съществен принос и заслуги за развитието на образованието и науката в Пловдив. Присъден му е и Почетен знак на Аграрния университет, за неговия принос като ректор, за преобразуването на Висшия селскостопански институт в Аграрен университет.

През последните години проф. Брайков продължава да развива активна творческа дейност. Той е председател на СНС по лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство към ВАК, член е на редакционната колегия на списание “Растениевъдни науки”. След избор от Съвета на ректорите и със заповед на Министър-председателя е назначен за член на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация на висшите училища в България. Член е на Научния съвет на Института по лозарство и винарство в гр. Плевен. Участва в българо-гръцки проект “Създаване на мрежа от центрове за професионално обучение и информация с цел социално и икономическо развитие на населението в земеделските райони на София, Пловдив и Велико Търново”. Ангажиран е като съветник и научен консултант към Координационното бюро за техническо сътрудничество – GTZ, при посолството на Федерална република Германия, в София и като научен консултант и експерт към фондация “Старт за ефективни граждански алтернативи.

С решение на Академичния съвет на АУ – Пловдив проф. дсн Димитър Брайков е удостоен с почетното звание “Доктор хонорис кауза” на 01.10.2007 г.