проф. д-р Георги Сенгалевич 29.09.2008

Роден в София на 1 юни 1931 година. Има висше образование. Завършил е през 1954 година Агрономическия факултет при Селскостопанската академия – София, специалност „Растителна защита” с отличен успех.

Непосредствено след завършване на висшето си образование той постъпва на работа като специалист по растителна защита и впоследствие като преподавател в АУ – Пловдив при общ трудов стаж от 52 години.

Първоначално поема ръководство на растително-защитна база в гр. Исперих /област Разградска/ и гр. Стамболийски /област Пловдивска/. В периода 1957-1958 година ръководи първия в страната областен прогнозен пункт, обхващащ регионите на Пловдив, Пазарджик и Смолян, а също и специализираната лаборатория в Прослав /Пловдив/.

През 1958 г. след успешен конкурс е назначен за редовен асистент по ентомология в АУ – Пловдив, по-късно става старши и главен асистент /1962-1965/. През 1967 г. получава степен "доктор", през 1970 г. -  научното звание "доцент", а през 1982 г. - професор по растителна защита. В периода 1970-1989 г. е ръководител на катедра "Агроекологпя" към Факултета по растителна защита и агроекология , а в периода 1991-1995 г. е Заместник-ректор на Аграрния университет.

Публикувал е самостоятелно и в съавторство 269 научни труда, научно-популярни статии в реномирани научни издания у нас и в чужбина. Написал е и публикувал 3 монографии, 5 ръководства, 3 учебника и 7 разработки в областта на специалната тематика и защита на селското стопанство при извънредни ситуации. Има признати 5 патента, самостоятелно и в съавторство, в които е водещ изследовател и 2 авторски свидетелства за изобретения. Под негово ръководство са защитили дисертации 11 преподаватели и специалисти от практиката /българи и чужденци/. Специализирал е в областта на фитофармацията, агроекологията и защита на селското стопанство при природни бедствия в Германия и Русия.

Взел е многократни участия в национални и международни научно-технически конференции и симпозиуми по растителна защита, екология, агроекологнчна защита в България, Русия, Украйна, Германия и Чехия. В периода 1970-1990 година ръководи специализирана тематика към Селскостопанската академия, Министерство на земеделието и горите, свързана със защита на селскостопанските обекти и земеделските култури при извънредни ситуации.

За добра ръководна, преподавателска, научна и производствена дейност е награждаван многократно на областно, национално и международно ниво.

Удостоен е с ордените "Кирил и Методи" II степен, "Константин Малков", Златен орден на БЧК, Златна значка за "Технически прогрес", орден I степен за "Гражданска защита" на България, Полша и Германия.

1970-1995 година ръководи и участва в научните съвети по Растителна защита и специализиран съвет по Защита на селското стопанство към ССА /МЗГ/, към ВАК, подкомисията към ВАК към МС, НЕК към фонда "Научни изследвания" и Областния съвет по растителна защита -Пловдив.

Българската асоциация по растителна защита награждава проф. Г. Сенгалевич като първенец за цялостния му принос в растителната защита на Република България. По предложение на Аграрния университет- Пловдив през 2000 г. е номиниран от Община Пловдив с почетния знак на града, като изтъкнат преподавател и научен работник.

Основните му приноси, с които е известен у нас и в чужбина, са в областта на растителната защита и агроекологията – приложна земеделска ентомология, химична защита на растенията /фитофармация/, формулиране на пестициди и биопродукти на маслена основа /олеопрепарати/, преодоляване на фитотоксичността при повреди от хербициди, агроекологична защита на растенията и тяхната продукция от химични /техногенни/ и биологични замърсители. Оказва директна помощ на земеделските кооперации и фермери при опазване на културите от вредители в цялата страна.