проф. Жозе Mануел Пeйшото Тейшейра Лейтао 19.09.2011

Професор Жозе Мануел Пeйшото Тейшейра Лейтао е роден на 24.06.1952 г. в Брага, Португалия.

От 1961 до 1969 г. завършва средното си образование в Мозамбик.

През 1976 г. постъпва като студент във Висшия селскостопански институт „Васил Коларов”, Пловдив (сега Аграрен университет –Пловдив) и през 1982 година завършва с отличен успех специалността „Тропично и субтропично земеделие”.

От 1984 г. е редовен докторант в катедра „Генетика и селекция” и през 1988 година защитава докторска дисертация под ръководството на проф. д-р Спаска Петкова и проф. д.б.н. Лалю Джонджуров от Института по молекулярни изследвания към БАН, София.

От 1989 г. започва работа като асистент в Университета Алгарве във Фаро, Португалия, където през 1996 година е избран за доцент, а през 2003 – за професор.

През периода 2000 – 2003 г. избран за декан на Факултета по природни ресурси и инженерство в същия Университет, а от 2005 до 2007 г. Председател на Научния съвет на факултета.

От 2010 г. е ръководител на Департамента за биологични науки и биоинженерство и ръководител на лабораторията по геномика и генетично подобряване към Факултета "Наука и технологии”.

От 2009 г. досега е Координатор на научната дейност към Центъра за биологично разнообразие, функционална и интегрална геномика в Университета в Алгарве.

Научните области, в които работи проф. Жозе Лейтао, са: растителна генетика и геномика; построяване на генетични и физични карти на растителни геноми; изолиране и клониране на гени; оценка на генетичното разнообразие при растенията с използването на молекулни маркери; ДНК репарация и канцерогенеза; изучаване на клетъчния цикъл.

Във връзка със своите научни интереси той провежда множество специализации в различни научни институции, сред които специализации от четири до пет месеца в Медицинския колеж на Penn State University (в групата на проф. Антъни Пег) и тримесечна специализация в института BIO5 към Университета на Аризона (групата на проф. Вики Чандлер).

Многократно проф. Лейтао е канен като гост-преподавател в различни престижни университети:

  • Университета в Станфорд, Калифорния, САЩ, в катедрата на нобеловия лауреат, проф. Артър Корнберг;
  • Университета в Джорджия, САЩ при проф. Андрю Патерсън;
  • в Университета в Майнц, Германия при проф. Хайнц Кристоф Шрьодер.

Междувременно проф. Лейтао е ръководител на 7 докторанта (4 от които вече са защитили), на 6 магистранта и над 30 дипломанта от Университета в Алгарве; на 3 докторанта от други португалски университети и научен ръководител на редица специализанти от Ангола, България, Германия, Либия и Maроко.

Той е ръководител или член в множество национални и международни проекти.

Проф. Лейтао е автор и съавтор на 4 глави от книги на повече от 200 научни публикации, по-голямата част от които са публикувани в списания с импакт фактор. Негови разработки са цитирани над 270 пъти в престижни списания.

Проф. Лейтао беше един от първите колеги, с които беше подписан двустранен договор по програмата ERASMUS още през академичната 1999/2000 г. Благодарение на това в неговата лаборатория 6-месечни специализации проведоха 1 редовен докторант, 1 студент от магистърски курс и двама студенти-бакалаври. Резултатите от проведените изследвания станаха основа за съвместни научни публикации в престижни списания.

В лабораторията на проф. Лейтао едногодишна специализация по програмата INVOTAN, ERASMUS проведе и проф. дсн Дияна Светлева. Получените резултати станаха част от нейната докторска дисертация и бяха оформени в 3 статии, публикувани в престижни списания с импакт фактор.

Всичко описано по-горе, както и очакванията ни за още по-интензивно бъдещо сътрудничество, дадоха основание на АС на АУ да подкрепи предложението на кат. Генетика и селекция и на Факултетния съвет на Агрономически факултет за присъждането на почетното звание Doctor honoris causa на АУ – Пловдив на проф. Жозе Мануел Пeйшото Тейшейра Лейтао.