проф. Конрад Хагедорн 15.12.2004

От 1994 г. професор Хагедорн е ръководител на катедра “Ресурсна икономика” към Аграрния факултет на Хумболдтовия университет – Берлин. Води курсове с бакалаври, магистри и доктори по “Ресурсна икономика”, “Устойчиво земеделие”, “Институционална икономика” и “Аграрна политика”.

Специализира в Калифорнийския университет – Бъркли, САЩ и Аграрния университет във Вагенинген, Нидерландия.

Професор Кондрад Хагедорн публикува на немски и английски език. До началото на 2004 г. е публикувал над 230 научни статии, доклади, монографии и учебници. Издал е пет самостоятелни монографии и е публикувал над петдесет статии във водещи списания в областта на аграрната икономика.

Участва в тринадесет международни научни проекта, някои от които продължават и в момента, като на пет от тях е контрактор.

Сътрудничеството му с Аграрния университет – Пловдив започва през 1994 г. като научен ръководител на германски студенти изследващи българската аграрна реформа. Посещава многократно Аграрния университет, има срещи с ръководството и работи по много съвместни инициативи.

Подпомага научно, организационно и финансово създаването на Институт по кооперативно дело към Аграрния университет – Пловдив през 1998-1999 г. и организираните от него дейности.

Съдейства при организирането и активно участва в научните прояви в областта на аграрната икономика организирани в Аграрния университет. Пример за това са конференцията по кооперативни науки от 1999 г., работните срещи и конференции по проектите KATO (май 2000 г.) и CEESA (ноември 2001 г., май и август 2002 г.), както и проведената в началото на юли 2004 г. работна среща „Консолидация на земята и поземлена политика на България”.

Инициатор, координатор и научен ръководител в съвместните европейски проекти КАТО (1997-2000 г.) – финансиран от фондация „Фолксваген”, AFIAQ (1998-2001 г.) по програма „Темпус”, CEESA (2000-2003 г.) и IDARI (2003-2006 г.) по пета рамкова програма.

Сътрудничи активно през последните три години (2001-2004г.) при подготовката и изпълнението на двустранния договор между Аграрния факултет на Хумболтовия университет и Аграрния университет - Пловдив в рамките на програмата “Еразмус”.

Преподава и е научен ръководител на четирима български студенти обучаващи се по бакалаварски и магистърските програми на Хумболтовия университет.

Научен ръководител на двама български докторанти (2003-2006 г.) от които единият е преподавател от Аграрния университет – Пловдив.

Работи за популяризирането и повишаването авторитета на Аграрния университет – Пловдив в Европа и света, като подкрепя международните научни изяви на преподаватели от Аграрния университет и провеждането на съвместни изследвания в областта на аграрната икономика.

Работи за каузата на България и насърчава докторантите си да развиват интереса си към страната ни. Двама ръководени от него немски докторанти защитиха теми свързани с българското земеделие и продължават да работят в тясно сътрудничество с преподаватели от Аграрния университет - Пловдив.