Колекции

Комплектуването на библиотечните колекции е съобразено с академичния профил на университета, с потребностите и съвременните изисквания на учебния процес.

Библиотеката предоставя  на своите читатели библиотечен  фонд от около 191 000 тома научни издания в областта на аграрните науки (агрономство, лозаро-градинарство, растителна защита и аграрна икономика) във вид на: книги, справочни материали, учебници, научна периодика, CD.

Книги – включва монографии, сборници, доклади от научни конференции и симпозиуми, учебници и учебни помагала с научен и научно-популярен характер. Характеризира се с езиково разнообразие, включващо издания на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, латински и други езици.

Периодични издания – състои се от български и чуждестранни списания, вестници, годишници.

Справочни издания – обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични речници и справочници в различни области на знанието, езикови, двуезични и многоезични речници, наръчници и други издания със справочен характер.

Дипломни работи и Дисертации – събира и съхранява защитени дипломни работи по образователно-квалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“, както и дисертации за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

Университетски издания – включва всички издания издадени от Академичното издателство на университета: учебна литература, ръководства, монографии и др.

Персонални колекции – състои се от издания, дарени от видни учени в областта на аграрните науки, някои от които са преподаватели от АУ. Те са дарени лично от тях или техни наследници на университета. 

Това са: проф. Димитър Атанасов, доц. Георги Стойчев, доц. Лилия Маджирова, проф. Иван Чиликов, Русин Филипов, проф. Георги Канарев, проф. Кръстю Кръстев, проф. Иван Ковачев, проф. Иван Дечев, проф. Георги Койнов, проф. Георги Стайков, проф. Марин Дириманов, проф. Георги Сенгалевич, проф. Тодор Матев, проф. Илия Чешмеджиев, доц. Мария Дойкова, проф. Стойчо Каров. 

Редки и ценни издания – включва документи с ограничен тираж, стари книги и периодика от 1878-1944, книги на редки езици в областта на аграрните науки. Едни от редките издания са : "Наръчник по систематична ботаника" на немски език от 1902 г., американското списание „Фитопатология“ от 1911 г., сп. „Орало“ от 1895 г. (Орган на Бълг. земеделско дружество) и др. Първият самостоятелен вестник, който издава Аграрен университет е вестник „Коларовец“ и Първи брой излиза през 1954 г. През 90-те години на ХХ век е преименуван на в. „Нива“, издава се до 1997 г. Всички негови броеве се пазят в библиотеката и са част от ценния й фонд. 

Във връзка с опазване на книжовното наследство през 2018 г. Библиотеката стартира проект по създаване на Дигитална библиотека. Целта е притежаваните старопечатни, редки и ценни издания в областта на аграрните науки да бъдат правилно съхранени и популяризирани чрез новите информационно-комуникационни технологии. Дигиталната библиотека включва български издания от 1879 до 1944 г., пълнотекстови сканирани С това тя става първата университетска библиотека в Пловдив с дигитална колекция на редки и ценни издания.

Електронни ресурси  включват: