Управление на човешките ресурси

Настоящият курс по "Управление на човешките ресурси" е насочен към изучаването на основните въпроси, методите и подходите за ефективно мотивиране на човешките ресурси в стопанските организации. Студентите се запознават със същността на мотивационите теории и връзката им с концепцията на управление на човешките ресурси. 

Като основа за изучаване на курса се явяват главно знанията по дисциплините Основи на управлението, Микроикономика и Социология.

Практическите занятия са насочени изцяло към разработването на стратегии за мотивиране и контрол на човешките ресурси в стопанската организация.

Получените знания по дисциплината ще помогнат студентите да планират и осъществяват контрол в управлението на човешките ресурси.