Наука

Стратегията за развитието на научноизследователската дейност (НИД) в АУ–Пловдив е съобразена с традициите и опита в осъществяването на научните изследвания в университета и степента на развитие на различните тематични направления, с насочването на изследователската дейност към актуални и значими проблеми в контекста на общоевропейските и глобалните процеси, с развитието и изискванията на българското аграрно производство, с развитието на интегративните връзки между изследователската и учебната дейност, за да се  гарантира обучение, основано на съвременните постижения в съответната научна област, отчитайки реалностите в областта на финансирането на научните изследвания.

Основна цел на научната политика на АУ е да се осигури разгръщане и по-ефективно използване на наличния потенциал на академичния състав, за осъществяване на качествени и конкурентноспособни научни и научно- приложни изследвания в съответствие с потребностите на обществото в областта на образованието и науката. Изпълнението на тази цел ще доведе до постигане на научноизследователски резултати, допринасящи за развитие на АУ като водеща организация в областта на аграрните и сходни науки и като равностоен партньор на български и чуждестранни научни организации. 

НИД в АУ е съобразена с националните и Европейски приоритети в областта на селското стопанство, храните и биоикономиката и обхваща: фундаментални и приложни научни изследвания, включващи проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които се провеждат систематично с цел да се увеличи обемът на научните знания, както и да се използват за нови приложения в областта на образованието, науката и обществената практика чрез осигуряване на научни продукти и услуги и за повишаване на научната квалификация на осъществяващите ги лица. НИД обхваща и разпространението и внедряването на научните и приложни резултати в практиката.

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА АУ-ПЛОВДИВ, СВЪРЗАНИ С НИД:

НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НИД: