Наука

Научната политика на Университета включва подкрепа и съдействие за реализиране на научноизследователски програми и проекти, които имат за цел да подпомагат с научни продукти развитието на селското стопанство и туризма и интегрирането ни в европейското икономическо пространство, базирано на знанието.