НС „Доктор на науките“

30.10.2020

Публична защита на докторска дисертация на тема: Стратегическо планиране на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор разработена от доц. д-р Петър Борисов Борисов към катедра „Мениджмънт и маркетинг“ за присъждане на образователна и научна степен НС Доктор на науките по научна специалност: Организация и управление на производството

Председател на научното жури: доц. д-р Виолета Дириманова

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТИ:

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 04.12.2020 10:00 в зала 321, Факултет по агрономство