НС „Доктор на науките“

25.04.2018

Публична защита на докторска дисертация на тема: тема разработена от Кандидатbg редовен докторант към катедра „Икономика“ за присъждане на образователна и научна степен НС Доктор на науките по научна специалност: специалност

Председател на научното жури: Председател на научното журиbg

Научен ръководител: Научен ръководителbg

РЕЦЕНЗИИ:

СТАНОВИЩА:

АВТОРЕФЕРАТ

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 26.04.2018 02:00 в ау