Документи - Асистент

Документи, изготвяни от Аграрен университет - Пловдив:

 1. Протокол от Катедрения съвет с предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност асистент;
 2. Доклад от ръководителя на катедра до Факултетния съвет с предложение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност асистент;
 3. Протокол от Факултетния съвет с решение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност асистент;
 4. Протокол от Академичен съвет с решение за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност асистент;

Документи, изготвяни от участника в процедурата:

 1. Молба до Ректора за допускане до конкурс;
 2. Европейски формат на автобиография;
 3. Диплома за придобита ОКС "магистър" с приложението – оригинал и копие;
 4. Копие на заповед за зачисляване в докторантура (ако има такава);
 5. Копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако има такава);
 6. Диплома за образователната и научна степен "доктор" - оригинал или нотариално заверено копие (ако има такава);
 7. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
 8. Списък на научни публикации, изобретения и научно-приложни разработки (ако има такива);
 9. Други материали – по преценка на кандидата.