Документи - Главен асистент

Документи, изготвяни от отдел "Развитие на академичния състав" при АУ - Пловдив:

Документи, изготвяни от катедрата:

  • Протокол от Катедрения съвет с предложение за състава на научното жури;
  • Доклад от ръководителя на катедрата до Факултетния съвет за избор на научно жури.

Документи, изготвяни от факултета:

Документи, изготвяни от участника в процедурата:

Документи, изготвяни от научно жури:

  • Декларация за включване в състава на научното жури, предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси;
  • Справка – декларация за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2 б, ал. 2 и 3 и чл. 4 от ЗРАСРБ;
  • Граждански договор за членове на журита;
  • Сведение;
  • Заключителен доклад от председателя на журито до Декана;
  • Доклад от председателя на журито до Ректора за изплащане на възнаграждение по процедурата.