Регионалната работна среща

Недостигът на вода е все по-забележимо явление в Европа със сериозно влияние върху селското стопанство. Търсенето на вода продължава да нараства, докато случаите на засушаване в Европа се увеличават, възлизайки на милиарди евро загуби. Земеделието е особено чувствително към тези тенденции поради зависимостта си от наличността и качеството на водата.

Регенерирането на водата е процесът, необходим за приспособяване на качеството на вторично пречистените отпадни води към предназначението им. Използването на регенерирана вода предлага голям потенциал за намаляване на недостига на вода и възможност за повторна употреба както на водата, така и на хранителните вещества. Съществуват обаче някои пречки за широкото му прилагане, като например необходимостта от подходяща инфраструктура и надеждни мерки за контрол. 

Аграрен университет – Пловдив е бенефициент по проект „Мрежа за ефективен трансфер на знания за безопасно и икономически обосновано използване на отпадъчните води в селското стопанство в Европа” (акроним SuWaNu Europe), програма Horizon 2020, грантово споразумение 818088. SuWaNu Europe цели насърчаването на безопасната употреба на пречистени отпадъчни води в селското стопанство, като в изпълнение на тази цел се разработват материали и стратегии, които да интегрират възгледите на различни заинтересовани лица, ще се изработи пътна карта за разпространение на използването на пречистената вода като алтернатива, която намалява натиска върху ограничените водни ресурси. 

В изпълнение на проекта, Аграрен университет – Пловдив организира регионална работна среща на тема „Възможности и ограничения за използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство ”, която ще се проведе в х-л Империал, ул. Лев „Толстой“ № 6, гр. Пловдив от 9.00 ч. на 30 октомври 2019 г. Конкретната цел на семинара е да се представи проектът и да се разработи „Стратегически план за насърчаване използването на пречистени води в селското стопанство в регион Пловдив“. На срещата ще присъстват експерти в областта на използването и пречистването на води, представители на научни организации, държавни институции, общински администрации, фирми и граждани. 

програма