Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs - INTEREG V-A Greece – Bulgaria

Оперативна програма: INTEREG V-A Greece – Bulgaria 2014- 2020

Заглавие на проекта: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs,

Съкратено заглавие: EnvironmentYou, № EL-56121

Environmentyou-logo-retina.jpg#asset:7886


Начална дата: 1.07.2019
Крайна дата: 30.06.2021

Бюджет на проекта 1,332,043.00 EUR

Основната цел на проекта е да се разработи и въведе „Система за опазване на околната среда“ от малки и средни предприятия в областта на селското стопанство и производството на храни, управлявани от младежи. 

Системата ще се въведе в крайграничните български райони – Благоевградски, Смолянски, Кърджалийски и Хасковски, както и в крайграничните райони от гръцката страна на българо – гръцката граница. 

Проектът EnvironmentYou – „Подобряване на управлението на околната среда от МСП, управлявани от младежи“ се фокусира върху разработването на специални процедури за популяризиране и организиране, насочени към успешното разпространение и ефективното внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС) в предприятията. Ще се работи с МСП, ръководени от млади хора в трансграничния район на Гърция и България, работещи в сферата на земеделието.

Дейностите по проекта EnvironmentYou имат за цел да изградят екологична бизнес култура и да популяризират философията на устойчивото развитие сред младите специалисти. Целта на проекта е да инициира процеса на преход на бизнеса от подхода „само за печалба“ към процеса на опазване и обогатяване на природните ресурси и на околната среда. Този подход ще гарантира запазването на екологичния капитал на района, като едновременно с това ще създаде солидни основи за силен, но най-важното, устойчив икономически растеж. Общата цел е да се култивира екологично отговорна бизнес култура сред младите хора в трансграничния регион, като се съсредоточи върху предприятията, които работят с почви и водни ресурси и по-специално върху тези, които са в близост до или попадат в защитените зони по Натура 2000.

Партньори по проекта са следните организации;

Координатор на проекта е:

Гръцки национален младежки съвет - (Hellenic National Youth Council (HNYC

Партньори от гръцка страна:

Фонд за регионално развитие на Централна Македония (Regional Development Fund of Central Macedonia) 

Еврорегион Нестос – Места  (Euroregion Nestos – Mesta)  https://nestosmesta.gr/

Партньори от българска страна:

Аграрен университет – Пловдив (Agricultural University of Plovdiv) 

Младежки форум 21 век (Youth Forum 21st Association) 

Регионален център за професионално образование и обучение към ТПП-Благоевград (Regional Center for Vocational Education & Training to CCI-Blagoevgrad) 

Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (СРСИР) (Association for Regional Social & Economic Development (ARSED)