2018

На свое заседание от 15.01.2018 г. (Протокол № 1)

УС на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИ)  при АУ-Пловдив реши:

ОБЯВЯВА
І. Научноизследователска сесия по следния график и приоритетни направления:
ГРАФИК
за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИ при АУ-Пловдив

Дейност Срок 
1Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия15.01.2018г.
2Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет16.01.2018г.
3Сключване на допълнителни споразумения за текущи проекти
Списък на проектитe
22.01.2018г.
4Разработване и представяне на проектите в ЦНИ19.02.2018г.
5Класиране на проектите след представени рецензии07.03.2018г.
6Сключване на договори с работния колектив на нови проекти08.03.2018г.
7Междинен контрол на текущи проектиюни – юли/ октомври 2018г.
8Разработване на отчети по текущи проекти12.2018–01.2019г.
9Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти02.2019г.

ПРИОРИТЕТНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

 • Генетични ресурси и нови технологични решения във връзка с глобалните промени в климата.
 • Опазване на природните ресурси и производство на екологични храни и продукти.
 • Устойчиви земеделски системи и развитие на селските райони.
 • Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците.

Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за израстването на членовете на колектива. Съгласно Наредба № 3 ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, който притежава образователната и научна степен „доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта.

Договорите за изпълнение са със срок от една до три години.

1. УС на ЦНИ реши през 2018 г. финансирането да се извършва в следните  утвърдени направления:

 • Финансиране на 2 интердисциплинарни проекта с годишно финансиране до 20 000 лв. По това направление ще се финансират по-големи колективи, включващи членове от няколко катедри, за решаване на по-значителни научни и научно-приложни проблеми. Проектното предложение трябва да бъде придружено от протокол на катедрата, в която е член ръководителят на колектива.
 • Научноизследователска сесия за млади учени и нехабилитирани преподаватели;
 • Финансиране на текущите проекти, класирани през 2016 и 2017 г;
 • Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания;
 • Допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации в размер до 30% от отпуснатата субсидия (съгласно Наредба № 3 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.);
 • Финансиране на прояви, свързани с художествено-творческа и научно-публикационната дейност;
 • Подкрепа на публикационната дейност;
 • „Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ - Пловдив”

* В конкурса „Подкрепа на кариерното развитие на преподавателите от АУ - Пловдив” могат да участват преподаватели, които в предстоящите две години ще участват в конкурс за НД „професор“ или ще подготвят дисертационен труд за получаване на НС „доктор на науките“.

Финансирането ще бъде в рамките до 6000 лева за 2 годишен период (до 3000 лева на година), като средствата ще бъдат използувани в съответствие с финансовия план на проектното предложение.

Получилите финансовата подкрепа преподаватели поемат ангажимент в рамките на изпълнението на проекта да подготвят и представят за публикуване 3 научни публикации, не по-малко 2 от които с импакт фактор или импакт ранг.

При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.
 

„Подкрепа на докторски програми“. Условията и редът за финансиране на проекти по това направление са:
* В конкурса „Подкрепа на докторски програми” могат да участват редовни докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”.

Финансирането ще бъде в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област  „Природни и технически науки” и до 500 лева за докторантите от научна област  „Обществени науки”, като средствата ще бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение.

2. Средствата по проект 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност” ще бъдат използвани за финансова подкрепа само на публикации в списания и материали от международни конференции с импакт фактор или импакт ранг. Пълният списък на списанията с импакт ранг можете да намерите в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php. Пълният списък на списанията с импакт фактор можете да намерите в сайта: http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2015.html.

Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да публикувате, можете да намерите в сайта http://scholarlyoa.com. Заявленията за кандидатстване по проект 17-12 трябва да бъдат адресирани до зам. ректора по научната работа и да бъдат придружини с документ, удостоверяващ, че статията е приета за публикуване. Максималният размер на финансовата подкрепа е 1000 лева и средствата могат да бъдат използувани за плащане на такса за публикуване в списание или в материали от международна конференция след окончателното приемане на доклада за публикуване, плащане на такса за правоучастие и частично финансиране на участие в международни конференции в страната и чужбина след окончателното приемане на доклада за публикуване. Отчитането на финансирането ще се извършва чрез представяне на отпечатък от публикацията.

Със средства на утвърдени от УС на ЦНИ проекти няма да бъдат финансирани такси за участие в научни конференции или такси за публикуване на статии, в които не участва оперативният ръководител на проекта.

3. *В съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2018 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори ще бъде включено изискването за минимална публикационна активност както следва:

За проекти, започнали през 2017 и 2018 г. – в рамките на отчетния 3 годишния период на изпълнение на проекта да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSKO, AGRIS и др.), поне 1 от които в списания с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години - 2 научни публикации, поне 1 от които в  списания с импакт фактор или импакт ранг.
За проекти, започнали през 2016 г. – до приключване на договора да бъде подготвена поне 1 научна публикация, реферирана във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSCO, AGRIS и др.) освен вече публикуваните.
Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации по т. 4  е една година след завършване на проекта!

* В съответствие с Наредба 3 от 27.11.2015 г. ръководители на проектни предложения могат да бъдат и нехабилитирани преподаватели с научна степен „доктор“ и доказана научна компетентност и опит.
** При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

УС на ЦНИ реши през 2018 г. финансирането на прояви, свързани с художествено-творческата, спортната и научната дейности на студентите да се извърши в 3 направления, по които ще бъдат обявени следните конкурси: