2022

На свое заседание от 26.01.2022 г. (Протокол № 1)

УС на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИ)  при АУ-Пловдив реши:

ОБЯВЯВА

Научноизследователска сесия по следния график и приоритетни направления:

 

ГРАФИК за провеждане на конкурс по нова научно-изследователска сесия на ЦНИТТЗИС  при АУ-Пловдив за 2022 г.

Дейност

Срок

1

Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия

26.01.2022 г.

2

Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет

28.01.2022 г.

3

Сключване на допълнителни споразумения за текущи проекти
Списък на проектите

28.02.2022 г.

4

Разработване и представяне на нови проекти в ЦНИ

28.02.2022 г.

5

Класиране на новите проекти след представени рецензии

11.03.2022 г.

6

Сключване на договори с работния колектив на нови проекти

18.03.2022 г.

7

Междинен контрол на текущи проекти

юни – юли/ октомври 2022 г.

8

Изготвяне на отчети по текущи проекти

10.12.2022 г.

9

Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти

02.2023 г.

 

Приоритетни научни направления за сесия 2022 година:

  • Подходи за устойчиво земеползване, включително управление на хранителните вещества, протеиновите култури и сеитбообръщенията в агроекологичните фермерски системи, чрез нови модели и цифровизация.
  • Здрави и устойчиви почвени и водни системи за предоставяне на екосистемни услуги, включително чрез превенция, ремедиация и възстановяване на увредени почви.
  • Оценка на биоразнообразието, природните ресурси, екосистемните услуги и тяхното устойчиво управление в агроекосистемите, включително опрашване, агролесовъдство, полуестествени местообитания, генетични ресурси за производство на протеинови култури и биологични продукти.
  • Нови подходи за управление на растителното здраве, базирани на прецизното земеделие и интегрираната растителна защита, включително чрез използване на съвременни дигитални методи и системи на управление за оценка на пестициди и Decision support systems, биологични методи за контрол на вредителите и стратегии за управление на риска.
  • „Интелигентни технологии“, базирани на съвременна прецизна техника и съоръжения за производство на земеделска продукция, включително и за управление на отпадъците и кръгова икономика.
  • Подходи за трансформация към кръгова икономика и биоикономика – иновативни решения за кръгови технологии в стопанствата, включително чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии, биоинформатика, управление на биомасата и отпадъците, адаптиране към климатичните промени и други за по-ефективно снабдяване на секторите на биоикономиката с био-базирани суровини.

СИСТЕМА за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ за 2022 г.

Научните колективи на АУ-Пловдив трябва да следват указанията, упоменати в СИСТЕМА за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ.

СИСТЕМАТА за организиране и провеждане на конкурс за научнизследователска сесия в АУ се разписва в съответствие с разпоредбите на ГЛАВА II, Чл.2, ал.6 (б) от Правилата и процедура по организация,  изпълнение, наблюдение  и оценка на научноизследователски проекти в рамките на научно-изследователската сесия на ЦНИТТЗИС на АУ и НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност.

 

Общи положения

Системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, финансирани с целево отпуснати от държавния бюджет средства, е разработена в съответствие с изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ, Наредба № 3 от 27.11.2015 г., Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. Основна цел на системата е да създаде предпоставки за издигане нивото на научноизследователската работа в Университета чрез:

  • стимулиране на творческата активност на всеки член на колектива за участие в конкурси за разработване на научни и научно – приложни задачи;
  • осигуряване на достатъчно пълна, справедлива и компетентна оценка на резултатите от научноизследователската работа на членовете на колектива;
  • създаване на обективна база за управление и контрол на научноизследователската работа в Университета, финансирана с целево отпуснати от държавния бюджет средства. 

 

Решение УС на ЦНИ за финансиране на научно-изследователски и други проекти по следните  утвърдени направления /Заседание, проведено на 26.01.2022/:

  • Научна сесия за научни проекти;
  • Сесия за инфраструктурни проекти;
  • Финансиране на текущите проекти, класирани през 2020 и 2021 г.;
  • Допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации;
  • Финансиране на прояви, свързани със спортната художествено-творческа дейност и студентско научно творчество;
  • Подкрепа на публикационната дейност;
  • Подкрепа на докторски програми. 

 

Процедура за кандидатстване

  1. Съгласно Наредба № 3, ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, който притежава образователната и научна степен „доктор" и доказана научна компетентност и опит, съответстващи целите на проекта.
  2. Ръководителите на новите проекти трябва да разработят проектните си предложения, съгласно изискванията на конкурсната сесия, включително Показатели и критерии за избор и класиране на проектите и електронните формуляри за Предложение за научен проект и Предложение за инфраструктурен проект (вижте в профила на всеки преподавател на интернет-страницата на АУ), и се съобразят със сроковете, посочени в графика.
  3. Проектите с осигурено съфинансиране от външен източник и с ясно изразен научно-приложен и приложен характер и възможности за внедряване получават допълнителни точки с решение на УС на ЦНИТТЗИС.
  4. С предимство се класират интердисциплинарни проекти, в които е мотивирано участието на студенти и млади учени от АУ.
  5. В научноизследователския и творчески колектив могат да се привличат преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети, както и студенти от АУ.
  6. Предложенията за финансиране, подавани в електронния формат, да включват описание на вида на научната апаратура и оборудване, както и друга присъща научна инфраструктура, които се предвижда да бъдат закупени със средства на проекта, ясно обозначение на мястото и отговорника за апаратурата и оборудването в съответната Катедра на АУ, както и достъпа до тях и устойчивото им ползване.
  7. Договорите за изпълнение са със срок от една до три години. 
  8. Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за израстването на членовете на колектива.
  9. План-сметката към всеки договор се заверява от ръководителя на катедрата, в която се изпълнява договорът. С подписа си ръководителят на катедрата удостоверява, че действително са защитени интересите на катедрата по отношение на използваната материална база и ресурси.
  10. Предложенията за проекти трябва да бъдат представени само в електронен вид, чрез системата, предоставена в профила на всеки преподавател в сайта на АУ. Електронно копие на проекта може да бъде изпратено и на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg
  11. Докладите за кандидатстване по проект 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност“ трябва да бъдат адресирани до Председателя на Управителния съвет на ЦНИ и Организационния секретар на ЦНИТТЗИС (вижте формите на Доклади до УС и Председателя на УС в документите по-долу). Те трябва задължително да бъдат придружени с документ, удостоверяващ, че статията е приета за публикуване от организационния комитет на научния форум. Техническият секретар на ЦНИТТЗИС води архив с входираните доклади. УС на ЦНИ приема или отхвърля докладите от кандидатите и ги насочва за финансиране.

 

Насоки към научните колективи за сесия 2022 г.

  1. Проектите в сесията за вътрешноуниверситетски научни проекти

А/ могат да бъдат ръководени от нехабилитирани преподаватели притежаващи научната степен доктор и хабилитирани преподаватели – доценти. Съгласно Наредба № 3 ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от държавното висше училище, и с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. 

Б/ общият размер на финансирането за конкурсна сесия 2022 е 40 000 лв./ до 4 проекта/, като финансирането на отделен проект е в размер до 10 000 лв. на година. 

В/ Ръководителите на проектите са задължени при разпределение на средствата по проекта, да се предвидят средства за публикационна дейност.

Г/ в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2022 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори се включва изискването за минимална публикационна активност. В рамките на отчетния 3 годишния период на изпълнение на проекта да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSCO, AGRIS и др.), поне 1 от които в списания с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години - 2 научни публикации, поне 1 от които в  списания с импакт фактор или импакт ранг. Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации по т. 3 е една година след завършване на проекта. Във всички публикации задължително да се изказва благодарност на „Центъра за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост“ към АУ. 

Д/ При неизпълнение на поетите ангажименти проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

  1. Проектите за допълнителна финансова помощ към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации, се финансират в размер до 30% от отпуснатата субсидия (съгласно Наредба № 3 от 27.11.2015 г., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.).
  2. В конкурса „Подкрепа на докторски програми” могат да участват докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”. Финансирането е в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област „Природни и технически науки” и до 500 лева за докторантите от научна област „Обществени науки”, като средствата ще бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение. Задочните докторанти по горе описаните научни области ще бъдат финансирани с половината от сумата предвидена за редовните докторанти.
  3. Конкурс за инфраструктурни проекти ще бъде обявен след приключване на конкурса за научни проекти. Обявяването на конкурса и размера на финансирането на инфраструктурните проекти ще се определи в зависимост от наличните средства.
  4. Средствата по тема 17-12 „Подкрепа на публикационната дейност” за 2022 г. са в размер на 25 000 лева, според Решение на заседание 1-во на УС на ЦНИТТЗИС от 26.01. 2022 г. Те ще бъдат използвани за финансова подкрепа само на публикации в списания и материали от международни конференции с импакт-фактор или импакт-ранг. Списък на списанията с импакт-ранг е показан в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php. Списък на списанията с импакт фактор е показан в сайта:

http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2015.html. Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да публикувате, е показан в сайта http://scholarlyoa.com. 

Размерът на финансирането по тема 17-12, за 2022 г. е както следва (във връзка с Решение на УС на ЦНИ от Юни 2020 г.):

  • такса за участие и/или разходи, свързани с командировка на преподавател от АУ за участие в конференции, симпозиуми и други важни научни форуми с устен доклад или постерна презентация, материалите от които се реферират в Scopus и/или WEB of Science (с предимство се ползват тези в квартил 1 и 2) до 1500 лева.
  • такса за публикуване на публикации в списания, реферирани от WEB of Science и/или Scopus, съгласно с таксите на съответното списание, като с предимство се ползват публикации в списания в Квартил 1 и 2 и се финансират до 1300 лева, или в други списания с по нисък импакт-ранг или импакт-фактор до 600 лева, но само когато авторът изрично декларира в докладите до председателя на УС, че не може да използва други източници на финансиране.
  • таксите за публикуване на публикации се одобряват от УС на ЦНИ, а за участие в симпозиума „Agriculture for Life, Life for Agriculture“ в Букурещ, Румъния се финансират само след доказване, че искането е за една статия от един водещ автор и изрично аргументиране, че водещият автор и научния колектив нямат възможност за финансиране на тази публикация от текущ научен или друг проект или програма.
  • по решение на УС на ЦНИ, след констатиране на изчерпване на средствата в приетият в началото на годината бюджет по тема 17-12, този бюджет може да се увеличи, след доклад от отговорния счетоводител на ЦНИ за наличие на неразпределени средства, като с предимство ще се ползват публикации в списания в Квартил 1 и 2.
  • индивидуален и университетски членски внос в професионални организации като Acta Horticulture и др.

Кандидатстването за финансиране в конкурса „Подкрепа на публикационната дейност” е ограничено до два пъти годишно на преподавател от АУ.

  1. През 2022 г. финансирането на прояви, свързани с художествено-творческата, спортната и научната дейности на студентите се извършва в 3 направления, по които се обявяват следните конкурси:

Конкурси:

Сума за 2022 г.

Студентско научно творчество

3 000 лв.

Художествено творческа дейност

3 000 лв.

Спортна дейност

4 000 лв.

  1. Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научната дейност не се финансират разходи за дейности, които не са свързани с проекта:
  • закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;
  • закупуване на работно облекло;
  • за абонамент на вестници и неспециализирани списания;
  • за заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.;
  • за допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурни проекти).