2023

На свое заседание от 17.01.2023 г. (Протокол № 1) УС на Център за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост (ЦНИТТЗИС)  при АУ-Пловдив реши:

I. Обявява нова конкурсна сесия за научноизследователски и инфраструктурни проекти през 2023 г. по следния график и приоритетни направления.
II. Актуализира системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет
III. Утвърди активностите и финансирането на други дейности, свързани със спортна и художествено-творческа дейност през 2023 г.

I. ГРАФИК за провеждане на конкурсната сесия през 2023 г.

ДейностСрок
1. Заповед на Ректора на АУ-Пловдив за обявяване на нова конкурсна сесия19.01.2023 г.
2.Публикуване на системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет19.01.2023 г.
3.Сключване на допълнителни споразумения за текущи проекти 
Списък на проектите
30.01.2023 г.
4.Разработване и представяне на нови проекти в ЦНИТТЗИС19.02.2023 г.
5.Класиране на новите проекти след представени рецензии06.03.2023 г.
6.Сключване на договори с работния колектив на нови проекти10.03.2023 г.
7.Междинен контрол на текущи проектиюни – юли/ октомври 2023 г.
8.Изготвяне на отчети по текущи проекти01.12.2023 г.
9.Изработване на информационен лист за популяризиране на резултатите от научните проекти02.2024 г.

Приоритетни научни направления за сесия 2023 г.:

• Технологични иновации и модели за устойчиво развитие на земеделския сектор. Сеитбообръщения, биологично и консервационно земеделие, цифровизация.
• Здрави и устойчиви почвени и водни системи за предоставяне на екосистемни услуги, включително чрез превенция, ремедиация и възстановяване на увредени почви.
• Оценка на биоразнообразието и природните ресурси, във връзка със селекцията на културни растения. Екосистемните услуги за тяхното устойчиво управление в агроекосистемите, включително опрашване, агролесовъдство, полуестествени местообитания
• Нови подходи за управление на растителното здраве, базирани на прецизното земеделие и интегрираната растителна защита, включително чрез използване на съвременни дигитални методи и системи на управление за оценка на пестициди и Decision support systems, биологични методи за контрол на вредителите и стратегии за управление на риска.
• „Интелигентни технологии“, базирани на съвременна прецизна техника и съоръжения за производство на земеделска продукция, включително и за управление на отпадъците и кръгова икономика.
• Подходи за трансформация към кръгова икономика и биоикономика – иновативни решения за кръгови технологии в стопанствата, включително чрез въвеждане на информационни и комуникационни технологии, биоинформатика, управление на биомасата и отпадъците, адаптиране към климатичните промени и други за по-ефективно снабдяване на секторите на биоикономиката с био-базирани суровини.

II. Система за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска сесия в АУ за 2023 г.

Общи положения
Системата за организиране и провеждане на конкурс за проекти, финансирани с целево отпуснати от държавния бюджет средства, е разработена в съответствие с изискванията на ЗВО, ЗНСНЗ, Наредба № 3 от 27.11.2015 г., Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г. Основна цел на системата е да създаде предпоставки за издигане нивото на научноизследователската работа в Университета чрез:
• стимулиране на творческата активност на всеки член на колектива за участие в конкурси за разработване на научни и научно – приложни задачи;
• осигуряване на достатъчно пълна, справедлива и компетентна оценка на резултатите от научноизследователската работа на членовете на колектива;
• създаване на обективна база за управление и контрол на научноизследователската работа в Университета, финансирана с целево отпуснати от държавния бюджет средства. 

Финансиране на научноизследователските и инфрастуктурни проекти през 2023 г. 

• Общият размер на финансирането за конкурсна сесия през 2023 г. е разпределено, както следва: (1) общо средства за научноизследвателски проекти - 60 000 лв. и (2) общо средства за инфраструктурни проекти – 80 000 лв.
Указания към научните колективи
• Ръководител на научноизследователския или творческия колектив може да бъде преподавател от държавното висше училище с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта. Проеките могат да бъдат ръководени от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, притежаващи образователната и научната степен «доктор». 
• Ръководителите трябва да разработят проектните си предложения съгласно изискванията на конкурсната сесия, като се съобразят с Показателите и критериите за избор и класиране на проектите, сроковете за подаване и електронните формуляри за Предложение за научен проект и Предложение за инфраструктурен проект (вижте в профила на всеки преподавател на интернет-страницата на АУ). 
• Предложенията за проекти трябва да бъдат представени само в електронен вид, чрез системата, предоставена в профила на всеки преподавател в сайта на АУ. Електронно копие на проекта може да бъде изпратено и на адрес: nic_au_plovdiv@abv.bg 
• Сроковете за изпълнение на проектите могат да бъдат от една до три години. 
• С предимство се класират интердисциплинарни и междукатедрени проекти, в които е мотивирано участието на студенти и млади учени от АУ. В научноизследователските (и творчески колективи) могат да се привличат преподаватели, изследователи и докторанти от други научни организации и университети. 
• Проектите с осигурено съфинансиране от външен източник, с ясно изразен научно-приложен и приложен характер и с възможности за внедряване получават допълнителни точки с решение на УС на ЦНИТТЗИС. 
• Предложенията за финансиране на научноизследователските проекти трябва да бъдат придружени с Протокол от Катедрен съвет. В протокола да бъде изрично упоменато и аргументирано как съответният проект ще съдейства за професионалното израстване на членовете на колектива. 
• План-сметката към всеки договор се заверява от ръководителя на катедрата, в която се изпълнява договорът. С подписа си ръководителят на катедрата удостоверява, че действително са защитени интересите на катедрата по отношение на използваната материална база и ресурси.
• При предвиждане за закупуване на научна апартура със средства на проекта е необходимо в проектопредложението да се включи описание на вида на апаратурата, ясно обозначение на мястото и отговорника за нейното ползване в съответната Катедра на АУ, както и начина за достъп във връзка с устойчивото и използване.
• Със средствата по договорите за финансиране на проекти за научната дейност не се финансират разходи за дейности, които не са свързани с проекта, а именно:  закупуване на обзавеждане, битови уреди, телефонни апарати и други подобни;  закупуване на работно облекло; абонамент на вестници и неспециализирани списания; заплащане на такси за участие в курсове за квалификация, компютърна грамотност, езикова подготовка и др.; допълнително заплащане на телефони и ремонт на помещения (с изключение на инфраструктурни проекти).

• Ръководителите на проектите са задължени при разпределение на средствата по проекта, да се предвидят средства за публикационна дейност. В съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.11.2015 г. (Приложение 1) в договорите на започващите през 2023 г. проекти и в допълнителните споразумения по текущите договори се включва изискването за минимална публикационна активност. 
• В рамките на тригодишния период на изпълнение на всеки проект трябва да бъдат подготвени и дадени за печат не по-малко от 3 научни публикации, реферирани във вторични литературни източници (Scopus, Web of Science, Google Scholar, CABI, EBSCO, AGRIS и др.), поне 1 от които е в списание с импакт фактор или импакт ранг. При проекти с продължителност 2 години се изискват 2 научни публикации, поне 1 от които в  списание с импакт фактор или импакт ранг. Крайният срок за представяне на копие от излезлите от печат публикации е една година след завършване на проекта. Във всички публикации задължително да се изказва благодарност на „Центъра за научни изследвания, трансфер на технологии и защита на интелектуалната собственост“ към АУ. 
• При неизпълнение на поетите ангажименти, проекти с участието на неизправните преподаватели няма да бъдат финансирани през следващите 3 години.

III. Утвърдени активности и финансиране на други дейности, свързани с научната и художествено-творческа дейност през 2023 г.

1. Подкрепа на докторски програми. В конкурса могат да участват докторанти от научните специалности „Природни и технически науки” и „Обществени науки”. Финансирането е в рамките до 1000 лева на година за докторантите от научна област „Природни и технически науки” и до 500 лева за докторантите от научна област „Обществени науки”, като средствата да бъдат използвани в съответствие с финансовия план на проектното предложение. Задочните докторанти по горе описаните научни области ще бъдат финансирани с половината от сумата предвидена за редовните докторанти.
2. Допълнителна финансова подкрепа към текущи научни проекти, финансирани от национални или международни научни организации. Те могат да бъдат финансирани до 30% от отпуснатата субсидия съгласно Наредба           № 3 от 27.11.2015 г. ( ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.).
3. Подкрепа на публикационната дейност (тема 17-12). Общия размер на средствата по тази дейсност за 2023 г. е 25 000 лв. Те могат да бъдат използвани за финансова подкрепа само на публикации в списания и материали от международни конференции с импакт-фактор или импакт-ранг. Подкрепата за публикационната дейност е ограничена до два пъти годишно на преподавател.

• Необходимостта от подкрепа се заявява с доклад до Председателя на Управителния съвет на ЦНИТТЗИС и Организационния секретар на ЦНИТТЗИС (вижте формите на Доклади до УС и Председателя на УС в документите по-долу). Докладът трябва задължително да бъде придружен с документ, удостоверяващ, че публикацията е приета за публикуване от организационния комитет на научния форум. Техническият секретар на ЦНИТТЗИС води архив с входираните доклади. УС на ЦНИТТЗИС приема или отхвърля докладите от кандидатите и ги насочва за финансиране.
• Съгласно  решение на УС на ЦНИТТЗИС от Юни 2020 г. размерът на финансирането е, както следва:
 такса за участие и/или разходи, свързани с командировка на преподавател от АУ за участие в конференции, симпозиуми и други важни научни форуми с устен доклад или постерна презентация, материалите от които се реферират в Scopus и/или WEB of Science (с предимство се ползват тези в квартил 1 и 2) е до 1500 лева. 
 такса за публикуване на публикации в списания, реферирани от WEB of Science и/или Scopus, съгласно с таксите на съответното списание, като с предимство се ползват публикации в списания в Квартил 1 и 2 и се финансират до 1300 лева, или в други списания с по нисък импакт-ранг или импакт-фактор до 600 лева, но само когато авторът изрично декларира в докладите до председателя на УС, че не може да използва други източници на финансиране. 
 таксите за публикуване на публикации се одобряват от УС на ЦНИТТЗИС, а за участие в симпозиума „Agriculture for Life, Life for Agriculture“ в Букурещ, Румъния се финансират само след доказване, че искането е за една статия от един водещ автор и изрично аргументиране, че водещият автор и научния колектив нямат възможност за финансиране на тази публикация от текущ научен или друг проект или програма.
 по решение на УС на ЦНИТТЗИС, след констатиране на изчерпване на средствата в приетия в началото на годината бюджет по тема 17-12, този бюджет може да се увеличи, след доклад от отговорния счетоводител на ЦНИТТЗИС за наличие на неразпределени средства, като с предимство ще се ползват публикации в списания в Квартил 1 и 2.
4. Прояви, свързани със спортна и художествено-творческа дейност и студентско научно творчество*. За подкрепа и реализация на тези дейсности се предвижда провеждането на конкурси в 3 направления с финансиране, посочено в таблицата.

Конкурси:Сума за 2023 г.
Студентско научно творчество3 000 лв.
Художествено творческа дейност3 000 лв.
Спортна дейност4 000 лв.

* Проявите и/или резултатите от тях е препоръчително да бъдат документирани чрез видео- или снимков материали, с цел популяризиране.
5. Стимулиране на предприемачески умения на студентите и преподавателския състав. Предвижда се обявяване на конкурсна сесия за разработване и развитие на Startup-и  от студенти, преподаватели и бизнес-формирования /при изразен интерес/.  Ще се финансират до два проекта по 2000 лв.
6. Финансиране на индивидуален и университетски членски внос в професионални организации (Acta Horticulture и др.)
* Списък на списанията с импакт-ранг е показан в сайта: http://www.scimagojr.com/index.php;
** Списък на списанията с импакт фактор е показан в сайта: http://www.citefactor.org/journal-impact-factor-list-2015.html.
Списък с част от съмнителните списания с фалшифицирана информация, в които не трябва да се публикува, е показан в сайта http://scholarlyoa.com).