Прием на студенти и докторанти

В продължение на повече от 70 години Аграрният университет се утвърждава като модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център, интегриран в Европейското образователно пространство, със значителен принос към устойчив и интелигентен растеж на аграрния, туристическия бизнес и развитие на регионите.

Днес Аграрният университет е храм на аграрното знание и наука, в който съхранените традиции непрекъснато се развиват и усъвършенстват, за да се отговори на предизвикателствата на бъдещето.

В предлаганите 13 бакалавърски, 36 магистърски и 26 докторски специалности се подготвят специалисти с висока квалификация, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти.

Модерните образователни технологии, широките възможности за работа в реална работна среда и международната мобилност подпомагат бързата професионална реализация в условията на глобализация. Доказателство за високото качество на аграрното образование са нашите възпитаници, които компетентно ръководят водещи компании в аграрния бизнес не само в България, но и в целия свят.

С изградената модерна инфраструктура Университетът е място за провеждане на конкурентоспособни фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към бизнеса и към повишаване жизнеспособността на всички видове земеделие за устойчивото развитие на сектора.

Днес преподаватели, служители, студенти и докторанти работят с професионализъм, компетентност и творчески дух за прогреса на обществото, основан на икономика на знанието, иновациите и споделените академични ценности.