Прием на студенти и докторанти

79 години съзидателен път, който  утвърждава Аграрният университет – Пловдив като модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център, интегриран в Европейското образователно пространство, със значителен принос за устойчив и интелигентен растеж на аграрния, туристическия бизнес и развитие на регионите.

В съвременните динамични условия на модернизация на икономиката и обществото, Аграрният университет – Пловдив отговорно и с традиции изпълнява образователна, изследователска и културна мисия чрез провеждане на качествено, достъпно и продължаващо през целия живот образование и обучение за успешна личностна, професионална и обществена реализация.

В предлаганите 12 бакалавърски, 24 магистърски и 26 докторски специалности се подготвят специалисти с висока квалификация, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти.

Модерните образователни технологии, широките възможности за практика в реална работна среда и международната мобилност допринасят за успешната професионална реализация в условията на глобализация. Доказателство за високото качество на образование са дипломираните аграрни специалисти, които компетентно създават секторни политики, творят научни постижения и управляват водещи компании в аграрния бизнес не само в България, но и в целия свят.

Аграрният университет е място за провеждане на конкурентоспособни фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към бизнеса, за повишаване жизнеспособността и устойчивото развитие на аграрния сектор.

Аграрният университет е храм на аграрното знание и наука, в който преподаватели, служители, студенти и докторанти работят с професионализъм, компетентност и творчески дух за прогреса на обществото, основан на икономика на знанието, иновациите и споделените академични ценности,  за да се отговори на предизвикателствата на бъдещето.