Специалности


Шифър

Област, професионално направление, специалност

Форма на обучение

3Социални, стопански и правни науки
3.8. Икономика
  · Биоикономикаредовно задочно
  · Бизнес икономика редовно задочно
· Икономика и управление на регионалното развитие редовнозадочно
3.9. Туризъм
  · Аграрен туризъм редовно задочно
4 Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята    
  · Екология и опазване на околната среда редовно  задочно
5 Технически науки
5.13. Общо инженерство
  · Аграрно инженерство редовно задочно
6 Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1. Растениевъдство
  · Агрономство (Полевъдство) редовно задочно
 · Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство)редовнозадочно
  · Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)редовно

6.2. Растителна защита
  · Растителна защита редовно  задочно
6.3. Животновъдство
  · Зооинженерство редовно задочно
· Зооинженерство с информационни технологииредовнозадочно


Продължителността на обучението в ОКС „Бакалавър” в редовната форма е четири години, а в задочната – пет години.

След успешното завършване на ОКС „Бакалавър” студентите могат да продължат обучението си в ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”.

Обучението се организира въз основа на актуализирана учебна документация – квалификационни характеристики, учебни планове и учебни програми, съобразени със специфичния облик на специалностите от образователния профил на Аграрния университет.

Учебните планове и програми осигуряват солидна фундаментална и практическа подготовка. За студентите, приети след 2004/2005 учебна година (включително), те са приведени в съответствие с изискванията на Наредбата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г. Това гарантира възможности за мобилност на студентите по време на следването в други висши училища в България и в страни от Европейския съюз.

Студентите се дипломират след защита на дипломна работа и практически държавен изпит или след явяване на писмен и практически държавен изпит. 

Дипломите носят държавен печат и холограмен стикер. 

Издаване на Европейско дипломно приложение

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0882 38 42 93 
Е-mail: apply@au-plovdiv.bg

uic@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg