Специалности

Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г. 

Обучението на всички български и чуждестранни студенти се осъществява в четири факултета:

  • Факултет по агрономство
  • Факултет по лозаро-градинарство
  • Факултет по растителна защита и агроекология
  • Факултет по икономика

Всички специалности в Университета са акредитирани с максималната оценка "много добра" за срок от 6 години.

Учебните планове и програми отговарят на европейските изисквания за степените “бакалавър”, “магистър” и “доктор” за агрономическо образование и са съобразени с потребностите на земеделската наука и практика, което дава възможност за обучение в сродни аграрни университети в Европа.


ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОФИЛ НА АГРАРНИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Шифър

Област, професионално направление, специалност

Форма на обучение

3 Социални, стопански и правни науки
3.7.  Администрация и управление
  · Управление на регионалното развитие редовно задочно
3.8. Икономика
  · Аграрна икономика редовно задочно
  · Бизнес икономика редовно задочно
3.9. Туризъм
  · Аграрен туризъм редовно задочно
4 Природни науки, математика и информатика
4.4. Науки за земята    
  · Екология и опазване на околната среда редовно  задочно
5 Технически науки
5.13. Общо инженерство
  · Аграрно инженерство редовно  задочно
6 Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1. Растениевъдство
  · Агрономство (Полевъдство) редовно задочно
 · Агрономство (Лозаро-градинарство)редовнозадочно
  · Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване)редовно

  · Агрономство (Тропично и субтропично земеделие) редовно  
 · Агрономство (Растителни биотехнологии)редовно
 
  · Агрономство (Агробизнес) редовно  
6.2. Растителна защита
  · Растителна защита редовно  задочно
6.3. Животновъдство
  · Зооинженерство редовно задочно

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Степен

Редовно

Задочно
Бакалавър

4 години

5 години

Магистърслед степен „Професионален бакалавър”

минимум 2 години

минимум 2,5 години

Магистърслед степен „Бакалавър”

минимум 1 година

минимум 1,5 година

Доктор*

3 години

4-5 години

*Срокът на обучение на български и на чуждестранни докторанти може по обективни причини да се удължава до 6 месеца.

Обучението се организира въз основа на квалификационни характеристики по специалности, учебни планове и учебни програми.

Учебните планове и програми осигуряват солидна фундаментална и практическа подготовка. За студентите, приети след 2004/2005 учебна година (включително), те са приведени в съответствие с изискванията на Наредбата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища, обн. ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г. Това гарантира възможности за мобилност на студентите по време на следването в други висши училища в България и в страни от Европейския съюз.

Студентите се дипломират след защита на дипломна работа и практически държавен изпит или след явяване на писмен и практически държавен изпит.

Дипломите носят държавен печат и холограмен стикер.

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВИВ
УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Сграда на Факултетите по лозаро-градинарство и растителна защита и агроекология
Етаж 1
Кандидатстудентски офис
Тел: 032 654 250; 0888 672 888
Е-mail: uic@au-plovdiv.bg
www.au-plovdiv.bg