Секция Езиково обучение

Обединява обучение по български език за чуждестранни студенти и по чужд език за български студенти, както и платени форми за външни граждани.

Основни дейности по български език:

 1. Подготовка на  чуждестранни кандидат-студенти, които ще продължат образованието си в АУ и в други ВУ в България.
 2. Обучение на чуждестранни студенти и докторанти на АУ по български език в съответствие с учебните планове на факултетите.
 3. Обучение на чуждестранни студенти по програми на ЕС.
 4. Обучение по български език за чуждестранни граждани. Издават се и сертификати за ниво на владеене на езика според Европейската езикова рамка.
 5. Кандидатстудентски курсове по български език (езикова култура).

Основни дейности по чужд език:

 1. Обучение по чужд език на студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен.
 2. Обучение на чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели по международни програми за обмен.
 3. Участие в международни проекти, свързани с обучението по чужд език.
 4. Курсове по чужди езици с граждани.
 5. Кандидатстудентски курсове.
 6. Провеждане на изпити и издаване на сертификати за ниво на владеене на чужд език според Европейската езикова рамка.

Чужд език

.

Езикова култура

Дисциплината „Езикова култура” се предлага на българските студенти в АУ. Изучава се в продължение на един семестър. Целта на обучението е да се усъвършенстват езиковите умения по роден език в съответствие с устната и писмената книжовна норма.

Български език за чуждестранни студенти

Дисциплината се предлага за чуждестранни студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен. Курсът дава основни граматически, лексикални и комуникативни умения, както и увереност при използване на езика в ежедневни ситуации.

Български език за чуждестранни кандидат-студенти

ДЕПС провежда обучение по български език в Подготвителен курс за чуждестранни кандидат-студенти. Курсът включва както изучаване на общия език, така и изучаване на специализирани дисциплини на български език, зависимост от избраната специалност. Студентите, положили успешно го ...

...