Специалности

Агрономство (Полевъдство)

Цел на обучението

Основната цел на обучението в специалността Агрономство (Полевъдство) е подготовка на висококвалифицирани специалисти с широк профил за производство на растителна продукция и управление на земеделското производст ...

Агрономство (Растителни биотехнологии)

Цел на обучението

Обучението на студентите в специалността Агрономство (Растителни биотехнологии) е насочено към предоставяне на интердисциплинарни знания, на чиято основа да се формират специалисти със специфичен спектър на висок ...

Зооинженерство с информационни технологии

Основната цел на обучението в ОКС „Бакалавър” по хибридната специалност „Зооинженерство с информационни технологии“ е подготовка на висококвалифицирани специалисти по животновъдство със задълбочени познания в областта на стремително навлизащите в аграрния сектор информационни ...

Зооинженерство

Цел на обучението

В специалността Зооинженерство се обучават студенти за селскостопански специалисти с животновъден профил на подготовка, които след дипломирането си получават квалификацията зооинженер.  В процеса на обучение ...

МК "Дигитализация и управление на растениевъдството"

Целта на предлаганата магистърска програма е да подготви висококвалифицирани специалисти, притежаващи знания, умения, опит и компетентност в областта на растениевъдството и използването на дигиталните технологии при управлението на производството при полските и фуражни култур ...

МК "Етерично-маслени и медицински култури"

Целта на предлаганата магистърска програма е да подготви висококвалифицирани специалисти, притежаващи знания, опит и компетентност в целия спектър на етерично - маслените и медицинските култури. Необходимостта  от  такъв  курс  на обучение е продиктувана о ...

MK „Растениевъдна продукция”

В магистърската специалност “Растениевъдна продукция” студентите имат възможността да усвоят нови научни методи и средства за рационално управление на съвременното растениевъдство в целия му спектър (зърнени, бобови, технически, фуражни, етеричномаслени и други култури). Да п ...

MK „Минерално хранене и торене”

Магистърският курс „Минерално хранене и торене” има за цел да разшири и задълбочи знанията относно механизмите за поглъщане и асимилация на минералните елементи в растенията и възможностите за управление на минералното хранене чрез прилагане на съвременни средства и системи з ...

MK "Индустриално производство на семена и посадъчен материал"

Магистърският курс „Индустриално производство на семена и посадъчен материал” дава теоретична и практическа подготовка за качествено производство на семена и посадъчен материал от различни видове полски и трайни култури и сортове. 
Заложени сa базови знания от биологи ...

МK „Селекция и семепроизводство”

Магистърският курс „Селекция и семепроизводство” е насочен към предоставяне на широк кръг от интердисциплинарни знания, на чиято основа да се формират специалисти с висококвалифицирана подготовка. Създава се база за творческо мислене и развитие на учени – селекционери, способ ...

МК „Управление на системите за производство на безопасни и качествени храни”

Производството на качествени и безопасни за здравето на човека хранителни продукти представлява ключов елемент в осигуряването на общественото здраве. Това производство се осъществява чрез прилагането на определени правила във всички негови етапи и осъществяването на съответе ...