Агрономство (Полевъдство)

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Бакалаври

Цел на обучението

Основната цел на обучението в специалността Агрономство (Полевъдство) е подготовка на висококвалифицирани специалисти с широк профил за производство на растителна продукция и управление на земеделското производство.

Специалността Агрономство (Полевъдство) дава възможност за усвояване на съвременни, реални и конкретни теоретични и практически знания в областта на растениевъдството. Курсът включва актуални биологични, агроекологични, агротехнически, растителнозащитни, селекционни и икономически познания, както и развиване на умения за оптимизиране на технологичните процеси в производството на растениевъдна продукция. Студентите получават специализирани знания за производството на полски култури, а също и за производството на основни зеленчукови и овощни култури, разпространени в страната. Застъпено е изучаването на районираните и най-перспективни сортове от основните полски, зеленчукови и овощни култури. Специално внимание се обръща, освен на ботаническите особености и биологичните изисквания на сортовете, към почвено-климатичните условия и агротехниката, и на реакцията им към най-важните вредители, както и на икономическите аспекти на съвременното селскостопанско производство.

Реализация

Завършилите специалността Агрономство (Полевъдство) придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация Агроном (Полевъд) и могат да се реализират като:

  • Организатори и изпълнители на селскостопанско производство в собствено, арендувано или комбинирано стопанство;
  • Технолози на селскостопанско производство в сдружения, кооперации и други форми с предмет на дейност в земеделския бизнес, с вземане на всички изискващи се за това решения - оценка на условията за производство, избор на култура, сорт и технология, управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
  • Експерти, консултанти или съветници във фирми, чиято дейност се основава на търговия или преработка на земеделска продукция;
  • Експерти в държавни, областни или общински структури, занимаващи се с проблемите на земеделието;
  • Експерти по въпросите на аграрното производство в кредитни институции и неправителствени организации;
  • Специалисти с готовност да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „Магистър”;
  • Преподавателски кадри.

Учебни планове 2018/2019

Редовна форма на обучение
Задочна форма на обучение