Мениджмънт и маркетинг

Катедра “Мениджмънт и Маркетинг” функционира в структурата на Аграрен университет към Факултет по Икономика от 1993. В катедрата работят 9 преподаватели – 3 професор, 5 доцент, 1 главни асистенти. През последните три години в катедрата са защитени общо  4  докторски дисертации.

История: С учредяването на Агрономически факултет през 1947 г. е създадена катедра “Икономика и организация на селскостопанските предприятия”. През 1963 г. е основана катедрата “Организация на селскостопанските предприятия”. През 1993 г. катедрата се преименува в катедра по “Мениджмънт и Маркетинг”.

Учебната работа на катедрата е свързана с извеждането на над 20 учебни дисциплини в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър (редовно и задочно обучение). Основни учебни дисциплини извеждани от преподавателите на катедрата са: Аграрен мениджмънт,  Организация и управление на селскостопанските предприятия; Основи на управлението; Стратегическо управление;Управление на човешките ресурси; Маркетинг; Аграрен маркетинг; Маркетинг на биологични продукти; Управление чрез проекти; Разработване на инвестиционен бизнес проекти; Предприемачество; Стопански анализ Пазарни проучвания и др. Катедрата провежда обучение във всички факултети на Аграрен университет.

Към катедрата се провежда обучение по два магистърски курса- Мениджмънт на агробизнес организациите и Бизнес администрация.

Основната цел на обучението провеждано от преподавателите на катедрата е подготовката на специалисти със солидни управленски знания и професионална компетентност, които могат да се реализират като ръководители, мениджъри на различни нива на управление в земеделските стопанства и аграрни институции, експерти и консултанти в аграрния бизнес.  

Научната работа на преподавателския състав, докторантите и дипломантите към катедрата е свързана с успешното участие в редица университетски, национални и международни проекти и форуми. Основните теми, които се работят в катедрата са: организация и управление на регионални клъстери, разработване на инвестиционни бизнес проекти; подготовка на маркетингова стратегия на биологични продукти, проблеми при управление и опазването на околната среда; интегрирани институции за развитие на земеделието и селските райони; развитие на мултифункционално земеделие; институционални проблеми свързани с управлението на природните ресурси; организация и управление на човешките ресурси, конкурентоспособност на конвенционалните и биологични земеделските продукти и др.

Проведени форуми през последните пет години

През последните три години катедрата провежда ежегодни научно-практически конференции с Института по аграрна икономика и храни,Варшава-Полша и Института по аграрна икономика в София.

Членовете на катедрата редовно участват в световни и европейски научни форуми, основно свързани с участия в международни проекти.

Аграрен маркетинг

Настоящият курс по "Маркетинг" е насочен към изучаването на основните въпроси, методите и подходите за ефективно разработване и прилагане на маркетинговия подход на управление. Студентите се запознават със същността на маркетинговия процес на управление, с основните методи за анализ на бизнес сре ...

Аграрен мениджмънт

Аграрен мениджмънт е икономическа дисциплина с ясно изразена практическа насоченост, която обслужва управленската, счетоводната и финансовата дейност на предприятията от аграрния бизнес. Тя се основава на усвоените знания от фундаменталните икономически дисциплини и включва т ...

Маркетинг

Учебната програма е разработена за нуждите на обучението на студентите на Аграрен университет Пловдив. Настоящият курс по "Маркетинг" е насочен към изучаването на основните въпроси, методите и подходите за ефективно разработване и прилагане на маркетинговия подход на управлен ...

Маркетинг и мениджмънт

Място на дисциплината “Маркетинг и мениджмънт”  в цялостната система от знания е управленческа дисциплина с ясно изразена практическа насоченост, която обслужва маркетинговата, управленската, счетоводната и финансовата дейност на предприятията от аграрния бизнес. Тя се основа ...

Мениджмънт и маркетинг в цветарството

Учебната програма е разработена за нуждите на обучението на студентите от специалност Агрономство /Декоративно градинарство и озеленяване/ на Аграрен университет Пловдив.
 
Настоящият курс по "Мениджмънт и маркетинг в цветарството" е насочен към изучаването на осно ...

Мениджмънт на животновъдството

Дисциплината дава познания за същността, съдържанието и методите на аграрния мениджмънт, за подходите при рационалното управление на аграрното производство и на заетите в него трудови ресурси. Изучават се въпросите за съдържанието на управленческия процес,  етапите на вземане ...

Местно самоуправление и децентрализация

Самоуправлението като принцип на местната политика, е най-близкото до гражданите ниво на демократично управление, което позволява те да участват в процеса на вземане на решение на местно равнище и е обект на научно изследване във всички демократични държави. Учебният курс има ...

Методология на регионалното развитие и регионалната политика

Лекционният курс по „Методология на регионалното развитие и регионалната политика” е задължителен учебен предмет при подготовката на студентите-бакалаври при катедра „Мениджмънт и маркетинг” при Аграрния университет-град Пловдив. Чрез този и други задължителни курсове те доби ...

Организация и управление

Учебната дисциплина Организация и управление има ключово място в съвкупността от дисциплините формиращи управленческия профил на обучението на студентите. Целта на този курс е да предостави знания, които да развият виждания за различни бизнес управленски решения, с оглед пост ...

Организация и управление на АП

Учебната програма е разработена за нуждите на дистанционното обучение на студентите от специалност „Аграрна икономика” на Аграрен университет Пловдив. С изучаването на дисциплината студентите придобиват задълбочени теоретически и практически познания в областта на управлениет ...

Организация и управление на земеделското производство

“Организация и управление на земеделското производство“ е управленческа дисциплина с ясно изразена практическа насоченост, която обслужва управленската, счетоводната и финансовата дейност на предприятията от аграрния бизнес. Тя се основава на усвоените знания от фундаментални ...

Основи на управлението

С изучаването на дисциплината “Основи на управлението” студентите придобиват задълбочени теоретически и практически познания в областта на управлението на стопанските институции. Получаваните знания са общовалидни за всички стопански институции и са от важно значение за прове ...

Планиране и прогнозиране

Целта на дисциплината е разкриване на съдържателния образ на планирането и прогнозирането на бъдещето на икономическите системи. Този съдържателен образ се извежда от изследването на икономиката в качеството й на сложна система, от изследването на еволюцията на тази система, ...

Предприемачество

Дисциплината   “Предприемачество“ е приложна икономическа  дисциплина. Тя се основава на усвоените  знания по фундаменталните икономически  дисциплини, а също  така и на  някои  специални  дисциплини.
Дисциплината изучава  същността и съдържанието на   предприемачествот ...

Регионален анализ на стопанството

Учебната дисциплина “РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТОПАНСТВОТО“ е задължителна за студентите от образователната степен „бакалавър“ за специалност “Управление на регионалното развитие“ при Икономически факултет на АУ Пловдив. Тя е с фундаментално съдържание при подготовката на студент ...

Регионална икономика

Регионална икономика изучава природните дадености, като потенциални ресурси за икономическо развитие.  
Дисциплината дава знания и умения студентите да могат да изследват и насочват инвестиционните възможности на териториалните системи за осъществяване на ефективна иконо ...

Регионална политика

Регионалната политика е политика на стратегически инвестиции, насочена към стимулиране на икономическия растеж и подобряване качеството на живот във всички региони и градове в ЕС. В знак на солидарност, чрез нея се насочват средства към по слабо развитите региони. Лекционният ...

Регионално планиране

Тематиката на управлението и планирането в регионален аспект е изключително актуална. Акцентът на тематиката е свързан с методиката и методологията на планирането и финансирането на развитието на пространствено-икономическите структури: зони, райони, териториално-производстве ...

Регионално развитие и устройство на територията

Обучението по специалност "Регионално развитие и устройство на територията" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" има за цел да отговори на потребността от придобиване на знания необходими за успешно управление на територията, с оглед постигане на балансирано ико ...

Регионално устойчиво развитие

Подготовката на настоящия учебен курс „Регионално устойчиво развитие” се оказа доста продължителен процес и той ще продължи да бъде такъв, защото самото разбиране за устойчивото развитие тепърва добива своята острота и фокусираност. Така, като подход и възможност за прилагане ...

Управление и организация на производството

Учебната дисциплина “Управление и Организация на производството” има ключово място в съвкупността от дисциплините формиращи управленческия профил на обучението на студентите. Целта на този курс е да предостави знания, които да развият виждания за различни бизнес управленски р ...

Управление на проекти за регионално развитие

Обучението по дисциплина "Управление на проекти" в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" има за цел да отговори на потребността от придобиване на знания необходими за успешното управление на ресурсите, чрез разработване на проектни структури за бизнес.

Управление на човешките ресурси

Настоящият курс по "Управление на човешките ресурси" е насочен към изучаването на основните въпроси, методите и подходите за ефективно мотивиране на човешките ресурси в стопанските организации. Студентите се запознават със същността на мотивационите теории и връзката им с кон ...

...