3.7. Администрация и управление

Специалности:

Управление на регионалното развитие - ОКС бакалавър
Аграрен мениджмънт и предприемачество - ОКС бакалавър 

Стратегия за развитие