Аграрен туризъм

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Бакалаври

Обучението е в съответствие с изискванията за образователно-квалификационната степен (ОКС) Бакалавър (4 г.) и Магистър (1-1,5 г.) - редовно и задочно обучение. Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователно-научната степен Доктор.

Учебните планове и програми осигуряват високо качество на обучение, съвременни знания и практически умения, които гарантират сигурна реализация на Европейския пазар за висше образование.

Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация.

В процеса на обучение студентите получават солидна подготовка по мениджмънт на туроператорската, агентската и транспортната дейност, мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорската дейност, мениджмънт на аграрния (селския) туризъм и др.; стратегии за управление на аграрния и туристическия бизнес; технология на туристическото обслужване, управление на качеството; компютърни мрежи и информационни системи; работа с информационни и експертни системи; разработване на бизнес планове и управление на проекти.

Студентите – бакалаври, магистри и докторанти, могат да провеждат теоретично и практическо обучение според техните желания и професионални интереси по европейската програма Еразъм, както и по други международни проекти и програми.

Завършилите специалността Аграрен туризъм получават добра реализация като:

  • Икономисти и мениджъри на всички управленски нива във фирмите на туристическата индустрия - туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторантьорски и информационно-туристически услуги;
  • Експерти по управление на туризма на национално, регионално и местно равнище, неправителствени туристически организации;
  • Специалисти по туризма в държавната и общинската администрация;
  • Консултанти по разработване и управление на международни, национални и регионални проекти и програми в сферата на туризма;
  • Организатори на собствен туристически бизнес.

Учебни планове

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение