МК "Финансов мениджмънт и счетоводство"

  • Форма на обучение Редовно, Задочно
  • Степени на обучение Магистри

Целта на магистърския курс е да подготви висококвалифицирани специалисти със солидни фундаментални и професионални знания в областта на финансите, счетоводството и управлението.

В края на обучението си магистрите от тази специалност ще  придобият умения да осъществяват организационно-методическа, управленска, отчетна, аналитична, финансово-счетоводна дейност, да съставят и анализират финансови отчети, да осъществяват съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, да контролират изразходването на финансови средства на предприятията и на бюджетите на общините и други звена на публичната сфера.

Дипломираните магистри имат големи възможности за професионална реализация. Те могат да намерят мястото си на различни нива в управлението на публичния и корпоративния сектор, в т.ч. в производствени и търговски предприятия, в предприятия, специализирани в сферата на услугите, в банки и финансови институции, в инвестиционни фондове, в бюджетни предприятия, в предприятия с нестопанска цел, в застрахователни дружества, в структурните звена на НАП, НОИ и НЗОК, в централните и местните институции от системата на Министерството на финансите и др. Могат да работят като главни и оперативни счетоводители, калкуланти, отчетници, одитори, финансови мениджъри, дилъри, брокери, риск-мениджъри, актюери, експерти, консултанти, специалисти и анализатори в сферата на управлението и оценката на риска, инвестициите, сделките с ценни книжа, хеджирането, кредитирането, застраховането, счетоводството, данъчното облагане и др.