Общо събрание

Заповед за свикване на ОС

Покана 

Отчет


ПРОГРАМА за управление и развитие на Факултета по лозаро-градинарство при Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Декан -

доц. Сава Табаков