Катедри

Агроекология и опазване на околната среда

Катедрата е основана през 1970 г...

Ентомология

Катедрата по Ентомология към Факултета по растителна защита и агроекология е създадена през 1983 година. Тя е наследник на основаната през 1921 г...

Микробиология и екологични биотехнологии

Катедрата е основана през 1953 г...

Обща химия

В катедра “Химия и фитофармация” работят 7 щатни преподаватели (1 професор, 4 доценти и 2 главни асистенти)...

Фитопатология

Катедра Фитопатология на Аграрен Университет Пловдив е основана през 1963г...