Обща химия

В катедра “Обща химия” работят 8 щатни преподаватели (2 професори, 4 доценти и 2 главни асистенти). 

Обучават се студенти от специалностите: “Екология и опазване на околната среда”, “Растителна защита”, “Аграрно инженерство”, “Агрономство (Лозаро-градинарство)”, “Агрономство (Полевъдство)” и “Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)”. 

В  катедрата  се   водят  следните   задължителни  и избираеми дисциплини в ОКС „Бакалавър”:   

 • Химия
 • Обща химия
 • Органична химия
 • Технологии за пречистване на флуиди
 • Технологии за преработка на твърди отпадъци
 • Инструментални методи за анализ
 • Екохимия на тежките метали
 • Ремедиация на горски почви
 • Полимерите в растителната защита и агросистемите
 • Токсични вещества в храните

За  обезпечаване  на  учебния  процес  катедрата  разполага  с 4  учебни лаборатории, оборудвани с необходимата техника, химикали и стъклария за провеждане на лабораторни упражнения по горепосочените дисциплини. В две научни лаборатории се извършват изследвания по следните научни направления: 

 • Екология и опазване на околната среда
 • Катализа
 • Аналитична химия
 • Химия на тежките метали
 • Високомолекулни вещества
 • Биологично активни органични вещества

В катедрата се провежда обучение и в ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”. През последните 5 г. успешно са се обучавали и защитили  2 редовни докторанти по Екология и опазване на околната среда и по Неорганична химия.  В  момента се обучават: 3 задочни докторанти, от които 2 са чуждестранни граждани.

Към катедрата е обособена и ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ, където е съсредоточена съвременна аналитична апаратура, използвана както за учебния процес, така и за научна работа и за извършване на анализи на външни заявители.

Неорганична и аналитична химия

Химията е един от фундаментите на общобиологическите науки, в това число и на селскостопанските. Тя служи като теоретична основа на много от въпросите, които са свързани с обектите на специалните дисциплини, като агрохимия, биохимия, физиология, почвознание, микробиология и д ...

Обща химия

Химията е един от фундаментите на общобиологическите науки, тя служи като теоретична основа на много от въпросите, които са свързани с обектите на специалните дисциплини, като агрохимия, екохимия, биохимия, физиология, почвознание, микробиология и др.

Органична химия

Органичната химия е фундамент на много от дисциплините, изучавани във висшето агрономическо образование.

Курсът по органична химия разглежда основните класове органични съединения, техния строеж и произтичащите от него химични свойства, както и раз ...

Технологии за преработка на твърди отпадъци

Курсът „Технологии за преработка на твърди отпадъци” има за цел да запознае студентите от специалност „Екология и опазване на околната среда” с нарастващия в световен мащаб проблем за начина на съхранение и оползотворяване на твърдите отпадъци. Структурирането на курса е осъщ ...

Технологии за пречистване на флуиди

Настоящият курс е предназначен за студенти от специалността „Екология и опазване на околната среда”. В лекционния курс е предвидено задълбочаване на познанията на студентите върху видовете газообразни и течни флуиди, източниците на генериране и съвременните технологии за тяхн ...

Химия

Химията е един от фундаментите на общобиологическите науки, в това число и на селскостопанските. Тя служи като теоретична основа на много от въпросите, които са свързани с обектите на специалните дисциплини, като агрохимия, биохимия, физиология, почвознание, микробиология и д ...

...