Фитопатология

Катедра Фитопатология на Аграрен Университет Пловдив е основана през 1963г., с ръководител катедра професор д-р Кръстю Кръстев. Първите курсове по фитопатология са извеждани от професор Александър Христов (ВСИ-София). Пръв назначен преподавател, като асистент, а по-късно професор, е д-р Игнат Тафраджийски (ръководител катедра и заместник ректор). В катедрата, с конкурси като асистенти са приети бъдещите професори: професор дсн Стойчо Каров (ръководител катедра и декан), професор дсн Борис Наков (ръководител катедра и ръководител на НИЦ), доцент д-р Петър Котецов, професор дсн Георги Нешев (заместник декан и заместник ректор). След създаването на факултета по Растителна защита към катедрата се присъединяват преподавателите по фитопатология от ВСИ-София: професор д-р Никола Митов, професор д-р Васил Богданов, професор дсн Атанас Попов (заместник ректор), доцент д-р Лилия Белева, доцент д-р  Мария Георгиева, доцент д-р Ирина Кутова, главен асистент Стоян Котев.

Катедрата по Фитопатология и тази по ентомология, определят профила на Факултета по Растителна защита и Екология. В момента към катедрата работят седем преподаватели  и двама главни експерти. Двама преподаватели са професори – дн Марияна Накова, дсн Светослав Бобев; двама са доценти – д-р Димитрйика Сакалиева, д-р Милена Димова; трима са главни асистенти – д-р нешка Пиперкова, д-р Звездомир Желев, д-р Мария Витанова. От членове на колектива  има защитени две дисертации за научна степен „доктори на науките” и седем – за „доктор”. В катедрата са се обучавали и се подготвят докторанти и магистри от различни страни на света. Успешно защитили научна степен доктор са както български, така и чуждестранни студенти от Куба, Египет, Нигерия, Коста Рика, Гърция, Швеция и Йемен.

Преподавателите са ангажирани с извеждане на курсове по Фитопатология за всички специалности. В  катедрата  се   изучават  следните   задължителни  дисциплини в ОКС  “Бакалавър”:   

 • Обща фитопатология за специалностите Растителна Защита и Тропично и субтропично земеделие;
 • Специална  фитопатология за специалностите Растителна Защита и Тропично и субтропично земеделие;
 • Прогноза  и  сигнализация  на  болестите  и  неприятелите по културните растения;
 • Карантина на растенията;
 • Имунитет на растенията;
 • Фитопатология за специалностите Лозаро-Градинарство, Обша Агрономия, Хидромелиорация, Биологично земеделие, Екология  и опазване на околната среда, Селекция и семепроизводство, Растителни биотехнологии, Растителна биология, Агролесовъдни системи и планинско земеделие, Декоративно градинарство,  Агробизнес;
 • Вирусология за специалност Растителни биотехнологии;
 • Биотехнологични методи в Растителната защита за  специалност Растителни биотехнологии;

В  катедрата  се   изучават  следните   задължителни  дисциплини в ОКС “Магистър”:   

 • Растителна бактериология;
 • Растителна вирусология;
 • Карантина на растенията;
 • Фитосанитарен  мониторинг и експертиза;
 • Интегрирана растителна защита;
 • Болести  и  неприятели  при  съхранение  на  продукти  и  материали;
 • Растителна защита за магистратурите по Селекция и семепроизводство, Лозарство и винарство, Растителна продукция.

Катедрата има много научни и научно-приложни разработки. Разработвани са проекти, финансирани от национални фондове и по Европейски програми. Ръководени и реализирани от катедра Фитопатология са два успешни 3-годишни проекти, финансирани от ТЕМПУС,  свързани изграждане на екологичното направление на Факултета и с адаптиране на учебни програми към европейски стандарти. Реализира се обмен по Програма Еразмус на преподаватели и студенти с университети от Италия, Испания, Португалия,  Гърция, Норвегия. 

Преподавателите от катедрата са специализирали в Университети на Европа, САЩ, Израел. Те участват в изследователски проекти, финансирани от Европейски Институции (7-ма рамкова програма, COST, See-Era и др.) и от Български научни фондове и институции. Има реализирани два проекта с Фондация Америка за България и изграден Център за Интегриран контрол на болестите по растенията.

Екипът на катедрата има капацитет да предложи консултации и експертиза в областта на решаване на фитосанитарни проблеми при всички основни за страната селскостопански култури, както и при разработване на технологии за интегрирано и биологично производство. 

Биотехнологични методи в растителната защита

Разработената учебна програма има за цел да разшири познанията на студентите в областта на фитопатологията и растителната защита. Тя акцентира върху ролята на Растителната защита в съвременните земеделски технологии – фитосанитарен статус на ценозите, епидемии и екологични аспекти. Разглеждат се ...

Вирусология

Изучаването на дисциплината вирусология се разделя на 2 части: обща и специална.

В общата част студентите се запознават с основни въпроси, свързани с възникването и развитието на вирусологията , обща характеристика на вирусите като причинители на ...

Имунитет на растенията

Главната цел на курса по “Имунитет на растенията” е да даде на студентите основни знания върху същността на имунитетните явления и фактори, върху взаимоотношенията между растенията и патогените, тяхната изменчивост, както и върху методите за получаване на устойчиви към болест ...

Обща фитопатология

Познаването на растителните болести и борбата с техните причинители са важни предпоставки за ефективността на земеделието, а фитопатологията като наука се занимава именно с тези елементи на технологичния процес.

В рамките на лекционния курс п ...

Специална фитопатология

Включените в нея лекции и лабораторни упражнения ще дадат на студентите основни знания върху признаците на по-важните болести по селскостопанските култури, особеностите на причинителите им и борбата с тях.

Системата на изучаване на болестите ...

Специална фитопатология - зеленчукови и трайни култури

В курса по Специална фитопатология на студентите ще се дадат основни знания върху симптомите, биологичните особености на причинителите, циклите на развитие, епидемиологията и специфичните методи за борба с болестите по зеленчуковите, овощните култури, лозата и ягодоплодните к ...

Специална фитопатология - полски култури

В курса по Специална фитопатология – полски култури, на студентите ще се дадат основни знания върху симптомите, биологичните особености на причинителите, циклите на развитие, епидемиологията и специфичните методи за борба с болестите по полските култури. В този аспект ще бъда ...

Фитопатология

Дисциплината Фитопатология се разделя на 2 части: обща и специална и има за цел  да запознае студентите от специалност “Екология и опазване на околната среда” с основни въпроси от общата фитопатология, с различните групи патогени: гъби, вируси, бактерии и фитоплазми, как ...

...