Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Във връзка с промяна на графика на учебния процес публикуваме актуализираните индивидуални  отчети, съответно индивидуален отчет за първи семестър и индивидуален отчет за втори семестър на учебната 2020/2021г. 
Индивидуалните отчети на преподавателите се предават в Учебно-информационния център, подписани от преподавателя и ръководителя на катедрата. След проверка от отговорния експерт в УИЦ се внасят за утвърждаване от ФС и АС.

Краен срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ за ПЪРВИ семестър в УИЦ - 10.04.2021 г.
Краен срок за утвърждаване от ФС – 28.05.2021 г.
Краен срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ за ВТОРИ семестър в УИЦ - 20.09.2021 г.
Краен срок за утвърждаване от ФС – 31.10.2021 г.

Индивидуален план - 2020/2021 учебна година

Бланка декларация за осигурителен доход - прилагана с отчета за хоноруваните преподаватели