Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Съгласно с "Правила и нормативи за учебна заетост на преподавателите за учебната 2021/2022 г.", утвърдени от Академичния съвет на Аграрния университет с протокол № 13 от 24.09.2021 г., изм. с протокол № 15 от 12.11.2021 г., УИЦ обръща внимание, че сроковете за предаване на индивидуалните планове и отчети на преподавателите са, както следва:

Срок за предаване на ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ, подписани от съответния преподавател, ръководител на катедрата и декан, и утвърдени от ФС - 26.11.2021 г. (съгласно с решение на АС, протокол № 15/12.11.2021 г.)

Срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, подписани от преподавателя и ръководителя на катедрата - 11.03.2022 г. *

Срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР, подписани от преподавателя и ръководителя на катедрата - 23.09.2022 г. **

* След проверка от отговорния експерт в УИЦ отчетите се внасят за утвърждаване от ФС и АС. Краен срок за утвърждаване на отчетите за първи семестър от ФС – 22.04.2022 г.

** След проверка от отговорния експерт в УИЦ отчетите се внасят за утвърждаване от ФС и АС. Краен срок за утвърждаване на отчетите за първи семестър от ФС – 28.10.2022 г.

БЛАНКИ:

Индивидуален план - 2021/2022 г.

Индивидуален отчет - 2021/2022 г.

Индивидуален отчет - 2 семестър, 2021/2022 г.

Декларация за осигурителния доход - прилага се с отчета на хоноруваните преподаватели.