Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Съгласно с "Правила и нормативи за учебна заетост на преподавателите за учебната 2022/2023 г.", утвърдени от Академичния съвет на Аграрния университет с протокол № 9 от 23.11.2022 г., УИЦ обръща внимание, че сроковете за предаване на индивидуалните планове и отчети на преподавателите са, както следва:

Срок за предаване на ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ, подписани от съответния преподавател, ръководител на катедрата и декан, и утвърдени от ФС - 30.11.2022 г. 

Срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, подписани от преподавателя и ръководителя на катедрата - 10.03.2023 г. *

Срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР, подписани от преподавателя и ръководителя на катедрата - 22.09.2023 г. **

* След проверка от отговорния експерт в УИЦ отчетите се внасят за утвърждаване от ФС и АС. Краен срок за утвърждаване на отчетите за първи семестър от ФС – 25.04.2023 г.
** След проверка от отговорния експерт в УИЦ отчетите се внасят за утвърждаване от ФС и АС. Краен срок за утвърждаване на отчетите за втори семестър от ФС – 31.10.2023 г.

БЛАНКИ:

Индивидуален план - 2022/2023 г.

Индивидуален отчет - 1 семестър 2022/2023 г.

Индивидуален отчет - 2 семестър, 2022/2023 г.

Декларация за осигурителния доход - прилага се с отчета на хоноруваните преподаватели.