Планиране и отчитане на заетостта на преподавателите

Съгласно с "Правила и нормативи за учебна заетост на преподавателите за учебната 2023/2024 г.", утвърдени от Академичния съвет на Аграрния университет с протокол № ...., УИЦ обръща внимание, че сроковете за предаване на индивидуалните планове и отчети на преподавателите са, както следва:

Срок за предаване на ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ, подписани от съответния преподавател, ръководител на катедрата и декан, и утвърдени от ФС - 30.11.2023 г. 

Срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР, подписани от преподавателя и ръководителя на катедрата - 16.02.2024 г. *

Срок за предаване на ОТЧЕТИТЕ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР, подписани от преподавателя и ръководителя на катедрата - 30.06.2024 г. **

* След проверка от отговорния експерт в УИЦ отчетите се внасят за утвърждаване от ФС и АС. Краен срок за утвърждаване на отчетите за първи семестър от ФС – 15.04.2024 г.

** След проверка от отговорния експерт в УИЦ отчетите се внасят за утвърждаване от ФС и АС. Краен срок за утвърждаване на отчетите за втори семестър от ФС – 15.10.2024 г.


БЛАНКИ:

Индивидуален план - 2023/2024 г.

Индивидуален отчет - 1 семестър 2023/2024 г.

Индивидуален отчет - 2 семестър, 2023/2024 г.

Декларация за осигурителния доход - прилага се с отчета на хоноруваните преподаватели.

Образец на протокол за текущ контрол