Кратка история

Библиотеката на Аграрен университет Пловдив е една от най-старите и богати специализирани селскостопански библиотеки в България. Основана е 1945 година.

Едни от първите уредници на библиотеката (1945-1967) са Стоян Инджев и Русин Филипов – ерудирани библиотечни специалисти, и двамата са били директори на Пловдивската народна библиотека. Стоян Инджев създава ефективна библиотечна структура и въвежда диференцирано методическо подпомагане на библиотечните мрежи. Русин Филипов работи в Университета (тогава ВСИ) от 1946 до 1959 г. и е основател на библиотеката университетската библиотека. 

Известният писател Димитър Димов е бил професор по анатомия и физиология на домашните животни, чете лекции в Аграрния университет и именно тук написва романа си „Тютюн“. Първото издание от 1951 г. в оригинал се пази в Библиотеката.

Качествена промяна в работата на Библиотеката настъпва през 1967 г., когато тя се пренася в новопостроения учебен комплекс и заема специално построените и обзаведени книгохранилища. За библиотечно-информационната си дейност Библиотеката при ВСИ тогава многократно е избирана за първенец сред вузовските библиотеки в страната.

От 1978 е въведена Автоматична информационна система за библиографски справки. А до 1979 г. книгообменът с чужди и сродни институции съставлява вече 15% от общото количество набавяна литература и е обхващал 311 академии, научноизследователски институти, селскостопански висши учебни заведения и други организации от 32 страни в света. 

От 1981 г. е установен директен телекомуникационен достъп до базите данни на МИС, АГРИС и МИС ИНИС, от които в диалогов режим се извлича научна информация. Прилага се и дистанционен видеотерминал за работа с чужди бази данни чрез международната атомна агенция МАГАТЕ във Виена, Британската библиотека и Европейския информационен център Дейта Стар в Швейцария.

През 1986 г. е поставено началото на автоматизация на библиотечните процеси, включително и обслужването на студенти и преподаватели: регистрация и книгозаемане. Днес, информацията в библиотечния интернет каталог включва всички заглавия от 1986 г. до този момент, с цел да се улесни и увеличи използването на богатите фондове на Библиотеката.