Правила

Библиотеката на АУ може да се ползва от студенти, докторанти, преподаватели и служители на университета, както и от външни потребители. За целта трябва да бъдат регистрирани като читатели и да притежават читателска карта.

Правилник за устройство и дейността на библиотеката при АУ-Пловдив

Регистрация

  • Студенти и докторанти – снимка, документ за самоличност, заверена студентска книжка, заповед за докторантура и такса.
  • Преподаватели и служители – документ за самоличност и такса.
  • Външни потребители – документ за самоличност и такса.
ПотребителиТакса
Студенти и докторанти20.00 лв. еднократно за цялото обучение
Преподаватели и служители 15.00 лв. еднократно
Външни потребители3.00 лв. / 1 ден
6.00 лв. / 1 месец
20.00 лв. / 1 година

Библиотечно-информационни услуги за външни потребители на Библиотеката на АУ

Вид услугаТакса
Изготвяне на библиографска справка чрез търсене в електронните и традиционните каталози на Библиотеката15.00 лв.
Изготвяне на библиографска справка чрез достъп в чужди бази данни и други интернет ресурси20.00 лв.
Изготвяне на справка за цитирания на публикации20.00 лв.
Изготвяне на справка за импакт фактор на научни периодични издания/ Изготвяне на справка за SJR в Scopus на научни периодични издания10.00 лв.