Услуги

Библиотечно-информационни услуги

Библиотеката предлага библиотечно-библиографски и информационни услуги:

 • Библиотечни каталози – традиционен каталог (издания до 1986 г.) и електронен каталог ( издания след 1986 г., дигитална колекция 1878-1944 г.)
 • Ползване на документи в читалните и заемане за дома
 • Тематични библиографски справки от справочния апарат на библиотеката
 • Тематични библиографски и информационни справки от онлайн специализираните бази данни 
 • Ползване на електронните ресурси с консултация от библиотекар и оказване на съдействие при провеждане на информационното търсене по определена тема
 • Проследяване и анализ на цитиранията чрез инструментите SCOPUS, Web of Science, цитирания от Библиотечния каталог 
 • Поръчка на документи по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане, с възможност за заявяване и доставка по електронен път (Поръчай on-line книгаПоръчай on-line статия – ФОРМИ ЗА ЗАЯВКИ)
 • Функция „Моята библиотека”- Тази услуга позволява запазване, поръчване, презаписване на книги онлайн 24/7. Читателите могат да ползват функцията след попълване на коректен читателски номер и активна парола.

2. Технически услуги 

 • Използване на компютърна техника, 
 • Интернет достъп,
 • Използване на специализирани софтуерни продукти (Електронен каталог, Grammarly – система за проверка на правопис, пунктуация, стил на англ. ез., и проверка за плагиатство)
 • Сканиране

3. Обучителни сесии

Организиране на обучителни семинари за развитие на информационната компетентност и работа с електронните източници, предлагани от Библиотеката. Семинарите са отворени за студенти, докторанти, преподаватели, служители и външни ползватели.