Главен асистент - Механизация и електрификация на растениевъдството

12.04.2018

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА  ДЛЪЖНОСТ:

  • главен асистент в област на висше образование: 5. Технически науки,  професионално направление:  5.13 Общо инженерство, научна специалност:  Механизация и електрификация на растениевъдството  - двама,

Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването му в „Държавен вестник”, бр. 27/27.03.2018 г.  Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-274.