Конкурс асистент по Растителна защита /хербология/

Конкурс асистент по Растителна защита /хербология/ 17.10.2018

Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” в:

  • професионално направление: 6.2 Растителна защита, научна специалност:  Растителна защита (Хербология) - един;

Необходими документи: 

  1. Заявление до Ректора, за допускане до конкурс, заведено в деловодството на структурното звено;
  2. Автобиография (CV);
  3. Копие от диплома за завършено висше образование с придобита ОКС „бакалавър” и  ОКС „магистър” и оригинал на дипломите за сверяване;
  4. Документ за присъдена ОНС „доктор” или нотариално заверено копие (ако има такъв);
  5. Медицинско свидетелство и удостоверение от психодиспансер;
  6. Списък на публикации, изобретения, рационализации и др. научни и научно приложни разработки (ако има такива).

Конкурсът е със срок 30 дни от датата на публикуване в интернет страницата на Аграрен университет.

Документи се подават в Личен състав - тел. 032/654-323  и  моб. телефон 0887 453 860.