Конкурс - професор

29.06.2018

АГРАРНИЯТ  УНИВЕРСИТЕТ – гр. ПЛОВДИВ, ОБЯВЯВА

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ АКАДЕМИЧНИ  ДЛЪЖНОСТИ:

  • професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3 Животновъдство, научна специалност  Птицевъдство – един;
  • професор в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,  професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление – един;

Конкурсите са със срок 3 месеца от обнародването им в „ Държавен вестник”, бр. № 19/28.02.2017 г. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси” на АУ – гр. Пловдив,  тел. 032/654-454.