Документи - Доцент

1. Документи, изготвяни от отдел "Развитие на академичния състав" при АУ - Пловдив:

2. Документи, изготвяни от катедрата:

  • Протокол от Катедрения съвет с предложение за състава на научното жури;
  • Доклад от ръководителя на катедрата до Факултетния съвет за избор на научно жури.

3. Документи, изготвяни от факултета:

4. Документи, изготвяни от участника в процедурата:

5. Документи, изготвяни от научното жури: