Документи - Доцент

1. Документи, изготвяни от отдел "Развитие на академичния състав" при АУ - Пловдив:

 • Препоръки към членовете на НЖ, относно структурата, съдържанието, оформлението и обема на рецензията;
 • Препоръки към членовете на НЖ, относно структурата, съдържанието, оформлението и обема на становището;
 • Приемно –предавателен протокол за документи по процедури за РАС;
 • Заповед на Ректора за назначаване на комисия за допускане/недопускане до участие в конкурс;
 • Протокол от заседание на комисията за допускане/недопускане до участие в конкурс;
 • Уведомление за допускане/недопускане до участие в конкурс;
 • Заповед на Ректора за определяне на научно жури;
 • Протокол от първо заседание на научното жури;
 • Протокол от второ (заключително) заседание на научното жури;
 • Уведомление до кандидатите за резултата от проведения конкурс;
 • Протокол за публикуване на обява за публична лекция.

2. Документи, изготвяни от катедрата:

 • Протокол от Катедрения съвет с предложение за състава на научното жури;
 • Доклад от ръководителя на катедрата до Факултетния съвет за избор на научно жури.

3. Документи, изготвяни от факултета:

 • Протокол от Факултетния съвет с решение за утвърждаване на състава на научното жури;
 • Доклад от Декана до Ректора за утвърждаване  на научно жури;
 • Протокол от Факултетния съвет за избор на кандидат за академична длъжност;
 • Заключителен доклад на декана.

4. Документи, изготвяни от участника в процедурата:

 • Заявление за допускане до конкурс;
 • Копие от обявата в ДВ;
 • Европейски формат на автобиография;
 • Диплома за висше образование – оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие;
 • Диплома за образователната и научна степен "доктор" - оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие;
 • Диплома за научна степен "доктор на науките" - оригинал и заверено от приемащото длъжностно лице копие (ако има такава);
 • Заповед на ректор (директор) на висше училище или научна организация за утвърждаване на избор за заемане на АД „главен асистент”;
 • Общ списък на публикациите;
 • Списък на научните публикациите и трудове, които да не повтарят представените за придобиване на ОНС "доктор" и НС "доктор на науките" - копие от тях;
 • Резюмета на научните публикации и трудове които да не повтарят представените за придобиване на ОНС "доктор", и НС "доктор на науките" - копие от тях на електронен и хартиен носител;
 • Списък на цитиранията;
 • Сведение за импакт – фактор;
 • Справка за приносите в научните трудове;
 • Справки за преподавателски стаж, учебна заетост, участие в проекти и публикувани учебни пособия;
 • Справка – декларация за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и.3 от ЗРАСРБ  (на хартиен и електронен носител)
 • Материали за внедрени творчески постижения (ако има такива);
 • Декларация за оригиналност и достоверност;
 • Документ за платена такса;
 • Информационна карта на НАЦИД за заета академична длъжност;
 • Уведомление до декана относно темата, датата, часът и мястото на изнасяне на публична лекция. 

5. Документи, изготвяни от научното жури:

 • Декларация за включване в състава на научното жури, предотвратяване  и установяване на конфликт на интереси;
 • Справка – декларация за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2 б, ал. 2 и 3 от ЗРАС;
 • Граждански договор за членове на журита;
 • Сведение;
 • Заключителен доклад от председателя на журито до Декана;
 • Доклад от председателя на журито до Ректора за изплащане на възнаграждение по процедурата.