Аграрен университет – Пловдив е бенефициент по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

Аграрен университет – Пловдив е бенефициент по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ 31.05.2022

Настоящият проект е насочен към земеделските производители и заетите към тях лица, като Аграрен университет Пловдив чрез курсовете, които предлага, курсистите ще могат да прилагат технология за отглеждане съобразно с условията на съответните райони при производството на растениевъдна продукция, зеленчуци, трайни и в областта на животновъдството.

Усвоените знания и практически умения ще допринесат за развиване на сектора чрез увеличаване на икономическия ръст на земеделските стопанства на фермерите, увеличаване обработваемата площ на стопанствата в съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, чрез извършване на съответните инвестиции за това, както и преминаване към биологично производство.

Обучението в 150-часовите и 30-часовите курсове по „Професионално обучение и придобиване на умения“ ще подпомогне фермерите, които нямат специализирано средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или аграрната икономика.

Обучението в 18-часовите и 8-часовите семинарни курсове ще допринесе за усвояване на добрите практики използвани в устойчиво управление на земите и земеделското производство за различни селскостопански култури и въдства.

Обучението, предвидено по различните теми в проекта на Аграрния университет цели предоставяне на възможност за придобиване, повишаване или актуализиране на професионалните компетенции в областта на селското стопанство.

С разработените и предоставени програми се цели увеличаване на знанията и практическите умения на земеделските стопани в областта на трайните насаждения, лозарството, зеленчуковите и полските култури, биологичното производство и животновъдството.

В обучението за нови иновативни технологии в областите на основните земеделски сектори ще се насочи вниманието към увеличаване капацитета на земеделските стопани в устойчиво придобиване и ползване на все повече знания и умения.

Усвоените знания и практически умения ще допринесат за развиване на сектора чрез увеличаване на икономическия ръст на земеделските стопанства на фермерите, увеличаване на обработваемата площ на земеделските им стопанства, създаване или възстановяване на трайни насаждения, достигане на съответствие със стандартите на \общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните чрез извършване на съответните инвестиции за това, както и преминаване към биологично производство.

Всичко това ще способства за решаване на основните проблеми на днешния и утрешния ден в земеделското производство. Именно чрез перманентното придобиване на нови знания и умения, което ще даде настоящото обучение ще се свържат и ще вървят заедно образованието, науката и практиката. Това като цяло ще стимулира земеделското производство в България. По този начин ще дадем отговор и на основния въпрос, че средствата получавани от Европейския съюз, предназначени за стимулиране на земеделското производство са насочени към производители, които имат необходимите знания, умения и опит, които ще използват в своята бъдеща работа.