Аграрният университет – домакин и съорганизатор на „ХРАНИ 2030“

Аграрният университет – домакин и съорганизатор на „ХРАНИ 2030“ 27.06.2018

Аграрният университет – Пловдив имаше честта да бъде домакин на Втората международна знакова конференция на високо равнище на Европейската комисия „ХРАНИ 2030: Изследвания и иновации за продоволствена сигурност – трансформиране на хранителните системи“, която се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС в периода 14-15 юни 2018 г. 

Конференцията предостави платформа за дискусии на участници от 32 държави относно новите подходи в научните изследвания и иновациите като двигател на трансформацията на устойчивите агро-хранителни системи и като средство за гарантиране на безопасността на храните в променящия се свят, засегнат от въздействието на климатичните промени, недостига на ресурси, намаляване на биоразнообразието, недохранване или нездравословно хранене, промяна на демографските процеси и миграцията.

В събитието взеха участие Комисарят по здравеопазване на Европейската комисия г-н Андриукайтис, Генералният директор на Генерална дирекция ”Наука и иновации” на Европейската комисия г-н Жан-Ерик Паке, Директорът на Дирекция “Биоикономика” при ГД “Наука и иновации” г-н Джон Бел и представители на Европейската комисия и европейски агенции за Научни изследвания и иновации, представители на Европейски и световни научни институции. Разискваха се инструментите за  постигане на бъдещите агро-хранителни системи, които са устойчиви, гъвкави, отговорни, разнообразни, конкурентноспособни и приобщаващи за всички групи на обществото.

По време на Конференцията се формулираха препоръки за бъдещата стратегия за финансиране на научни теми в агро-хранителния сектор чрез програмата “Хоризонт Европа” (2021-2027 г.) и ERA-NET, за които са предвидени 10 млрд. евро в новата многогодишна финансова рамка на ЕС.

Съгласно програмата на Конференцията бяха организирани пленарни заседания с водещи лектори, паралелни сесии с интерактивни панелни дебати, културни изяви и изложбена площ за представяне на новаторски изследователски инициативи, мрежи, стартиращи фирми и устойчиви хранителни технологии. Преподаватели, студенти и служители на АУ активно съдействаха за успешното провеждане на форума и съпътстващите инициативи.

На организираната от Ректора на АУ специална среща на ректори на сродни университети, представители на бизнеса, Министерството на образованието и науката и Еврокомисията с Генералния директор на Генерална дирекция “Наука и иновации” г-н Жан-Ерик Паке на 15 юни 2018 г. проф. Янчева и проф. Попов запознаха участниците с проблемите и възможностите за по-ефективни научни изследвания. АУ направи конкретни предложения и потвърди готовността си да участва в съвместни инициативи и програми (Хоризонт 2020, Хоризонт Европа, ERA-NET и BIOEAST). Фокус на предстоящите дейности от страна на нашия университет са: укрепване и разширяване на взаимодействието между градовете и регионите, университетите, изследователските институти и бизнеса (Регионални центрове за върхови постижения на страните от Централна и Източна Европа), трансфер на ноу-хау и изграждане на капацитет за създаване и функциониране на иновативни екосистеми на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите (включително образование) в биоикономиката и агро-хранителните системи.