АУ обявява втори прием на документи за кандидатстване в ОКС "Магистър" за всички специалности

АУ обявява втори прием на документи за кандидатстване в ОКС "Магистър" за всички специалности 17.01.2020

Втори прием на кандидат-студенти в ОКС “Магистър” за учебната 2019/2020 г. при следния график:

  • 14.01. – 17.03.2020 г. вкл. – прием на документи за кандидатстване;
  • 19.03.2020 г. –  класиране;
  • 19.03. – 25.03.2020 г. – записване на приетите кандидат-студенти;
  • 30.03.2020 г. – начало на учебната година за студентите в ОКС “Магистър” – ІІ-прием.

Необходими документи за кандидатстване

Допълнителна информация може да се получи в Кандидатстудентски офис на Аграрния университет – гр. Пловдив, бул. „Менделеев“ №12, Факултет по лозаро-градинарство, ет. 1, тел. 032-654-310; 032-654-250, 0888672888.

* Работно време на кандидатстудентския офис в АУ:
от понеделник до петък – от 8,30 до 14,00 часа

Предлагани магистърски курсове

Област на висшето образование

Професионално направление

Магистърска програма

 
 

1

2

3

 

Аграрни науки и ветеринарна медицина

РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Агробизнес 

 

Агробизнес и предприемачество

(Agribusiness and Entrepreneurshiр)

 

Декоративни растения и ландшафтен дизайн

 

Индустриално производство на семена и посадъчен материал

 

Иновативни технологии в прецизното земеделие

 

Лечебни, ароматни и вкусови растения

 

Лозарство с основи на винарството

 

Минерално хранене и торене на растения

 

Овощарство-производство и управление на продукцията

 

Производство на посевен и посадъчен материал

 

Растениевъдна продукция

 

Растителни биотехнологии

 

Plant Biotechnology

 

Селекция и семепроизводство

 

РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Агроекология и растителна защита

 

Информационни системи и технологии в растителната защита

 

Международна магистърска специалност Растителна защита (Plant medicine) - по общи учебни планове и програми с взаимно признаване на дипломите от 11 европейски университети

 

Мениджмънт на растителната защита

 

Растителна защита

 

Растителна защита в биологично земеделие

 

ЖИВОТНОВЪДСТВО

Овцевъдство и козевъдство

 

Оценка и контрол в животновъдството

 

Пчеларство

 

Селекция и репродукция на животните

 

Социални, стопански и правни науки

ИКОНОМИКА

Икономика и управление на европейското земеделие и селски райони

 

European Agriculture And Rural Development

 

Икономика и управление на туристическия бизнес

 

Финансов мениджмънт и счетоводство

 

Електронна търговия

 

Аграрен маркетинг

 

ТУРИЗЪМ

Управление на туризма

 

Природни науки, математика и информатика

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

Екология на селищни системи

 

Биологично земеделие

 

Опазване на биологичното разнообразие

 

Устойчиво природоползване и екологичен туризъм 

 

Технически науки

ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

Земеделска техника