АУ - Пловдив е бенефициент по одобрената от правителството национална програма на МОН „Европейски научни мрежи“

АУ - Пловдив е бенефициент по одобрената от правителството национална програма на МОН „Европейски научни мрежи“ 21.08.2020

Програмата ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за финансиране по нея. 

АУ - Пловдив е един от 13-те предефинирани бенефициенти, с проекта „Developing the research & innovation capacity at the Agricultural University of Plovdiv to boost the regional innovation potential in Bio-economy / CAPBIO4BG/“, който има най-висока оценка сред 13-те бенефициенти, оценени от независими Европейски оценители.

Основният акцент в изпълнението на програмата ще е модернизирането на обучението и повишаването на участието на българските учени в международни научни програми и проекти.

Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито проекти са били оценени високо по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

С националното финансиране те ще могат да запазят вече изградени международни научни партньорства, да изградят нови и да участват в европейски научни мрежи. С приоритет ще са и дейностите, свързани с докторантските програми и  управлението на научни проекти.

В резултат от изпълнението на програмата, българските университети и научни институти ще са подготвени да се включат по-активно и в процеса на подготовка в следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“.

Проектът, на който АУ е координатор, CAPBIO4BG се планира да стартира на 1 Януари 2021 г. Той цели да надгради научноизследователския и иновационен (НИИ) капацитет на AУ - Пловдив за развитие и изпълнява научноизследователски и иновационни проекти във областта биоикономиката в регионален, национален и трансграничен мащаб. 

АУ - Пловдив се побратимява с три европейски университета с отлични резултати в областта на биоикономиката: Университета в Болоня, Университета във Вагенинген (WUR) и Университетския колеж в Дъблин. WUR и Университета в Болоня са членове на Европейския алианс за биоикономика (EBU), мрежа от върхови научни постижения за постигане на бърз преход към биоикономика.
Проектът ще повиши капацитета за мултидисциплинарно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите като ключова предпоставка за прилагане на регионални стратегии за биоикономика в България и АУ. АУ ще засили позициите си като академичен участник в развитието на инициативи за биоикономика, включително в развитието на хъб за иновации и знания за биоикономикатав Пловдивска област.

Конкретните цели на CAPBIO4BG са:

• Мобилизиране на капацитета за НИИ на АУ в областта на биоикономиката въз основа на оценка на нуждите, анализ силните и слаби страни и настоящия потенциал за НИИ.
• Разработване на стратегия за НИИ за АУ в биоикономиката, включително набор от мерки за адресиране на нуждите, повишаване на иновационния потенциал на АУ и съответствие с националната и европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката.
• Въвеждане на Насоки за Изграждане на Капацитет за прилагане на интердисциплинарна изследователска програма за биоикономиката в АУ с обучен персонал за научни постижения, участие в Европейски проекти и административно управление на НИИ.
• Укрепване на потенциала за сътрудничество на АУ чрез въвеждане на „Живи лаборатории за биоикономика“ и ангажиране в сътрудничеството на главните заинтересовани страни на регионално ниво.
• Насърчаване и разширяване на дейностите и профила на АУ като регионален център за знания за биоикономиката и потенциален водещ университет за прилагане на програма за НИИ в областта на биоикономиката в Югоизточна Европа.

capacity_building.png#asset:8245

 Capacity Building process for Bioeconomy Research & Innovation at AUP