АУ проведе Юбилейна научна конференция със 165 участници

АУ проведе Юбилейна научна конференция със 165 участници 27.11.2020

По повод 75-годишнината на Аграрен университет – Пловдив на 26 ноември се проведе Юбилейна научна конференция с международно участие „Перспективи пред аграрната наука и иновации за устойчиви продоволствени системи“ под патронажа на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев.

Поради усложнената епидемиологична обстановка международната конференция се проведе онлайн. Във форума участваха 165 учени от страната и чужбина, като работата беше организирана в 6 панела:

  • Агротехнологични решения за екологосъобразно земеделско производство в контекста на стратегия „От фермата до трапезата“
  • Иновативни подходи за създаване на устойчиви производствени системи в животновъдството, аквакултурата, рибарството и преработката на продукти от животински произход
  • Иновации и дигитални методи и системи в аграрния сектор
  • Модели за жизнеспособна биоикономика в селските райони и внедряване на информационни и комуникационни технологии
  • Студенти, докторанти, млади учени и иновации
  • Научни изследвания и иновации за трансформиране на агро-хранителните системи 2.0

 Учените споделиха своя опит в името на съвместната им работа за устойчивото развитие и за повишаване качеството на живота. Научните постижения на този международен форум ще допринесат за европейския облик на селското ни стопанство.

 За пореден път Аграрният университет доказа, че стратегията му за развитие на научноизследователската дейност е ориентирана към решаване на актуални и значими проблеми в контекста на общоевропейските и глобалните процеси, изискванията на българското аграрно производство и потребностите на обществото.


Обръщение на Ректора проф. д-р Христина Янчева към участниците в конференцията