БАБХ - гр. Пазарджик търси служител

БАБХ - гр. Пазарджик търси служител 09.09.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

Българска агенция по безопасност на храните
Чрез Областна дирекция по безопасност на храните – гр.Пазарджик
Гр.Пазарджик – 4400, ул.“Найчо Цанов“№ 4
На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител
Чл.13,ал.1, чл.14 от НПКДС и Заповед № РД11-1839/05.09.2019 г.

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

1. За държавен служител за длъжност „старши инспектор“ в отдел „Растителна защита“ при Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Пазарджик /ОДБХ – Пазарджик/.
2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Степен на образование: „Бакалавър“;
2.2. Професионална област „Растителна защита“,  Агрономство – „Лозаро-градинарство“, „Полевъдство“, „Растителни биотехнологии“;
2.3. Минимален ранг за заемане на длъжността: V-ти младши;
2.4. Професионален опит: не по-малко от 1 година;
2.5. Длъжностно ниво по КДА: 10
2.6. Наименование на длъжностно ниво по КДА: експертно ниво 6;
2.7. Да отговаря на изискванията по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител.
3. Необходими документи, които кандидатите трябва да представят  за участие в конкурса:
3.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавния служител;
3.2. Декларация, подписана от кандидата и удостоверяваща обстоятелствата по чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител;
3.3. Копия от документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен и правоспособност, които се изискват за заемане на тази длъжност;
3.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Документите се подават в срок до 16.09.2019 г.  в деловодството на административната сграда на ОДБХ – Пазарджик, която се намира на адрес: 

Гр. Пазарджик – 4400
Ул.“Найчо Цанов“№ 4
Тел.: 034/44 42 12  

За повече информация: https://iisda.government.bg/co...