Заповед

Заповед 24.06.2020

З А П О В Е Д

№ РД-16-542/23.06.2020г.

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив, по повод заповед на  Министъра на здравеопазването №РД-01-354/22.06.2020г. издадена във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична обстановка в страната,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А    М:

I. Считано от 23.06.2020 г. се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на всички обекти на Университета: 
1. Преустановяват се всички присъствени учебни занятия на студенти и докторанти в закрити пространства. Препоръчва се дистанционен режим на  работа в електронна среда, чрез електронната  платформа Microsoft Teams.
2. Преустановяват се всички присъствени изпити в закрити пространства на студенти и докторанти. Препоръчва се дистанционен режим на работа в електронна среда, чрез електронната платформа Microsoft.
3. Изключение от т.1. и т.2. се допуска за студенти  3 и 4 курс от специалности „Агрономство-полевъдство“, „Агрономство - лозаро-градинарство“ и "Растителна защита", които могат да провеждат  присъствени полски упражнения на открито, на малки групи, съгласно приет график от АС на Университета и при спазване на мерките за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
4. Изключение от т.1 и т.2 се допускат и за обявените изпитни сесии, както следва:
- Поправителна сесия, в периода 06-12 Юли 2020г.;
- Ликвидационна сесия, в периода 13-19 Юли 2020г.;
II. Удължавам действието на раздел II, III и IV от моя Заповед № РД-16-301/13.03.2020 г. в едно с действащата Инструкция за провеждане на дезинфекционни мероприятия от хигиенистите в Аграрен университет – Пловдив по време на епидемиологична обстановка до 13.07.2020 г. (включително).
III. Въвеждам следните правила за работа на преподавателите, служителите и студентите, с оглед превенцията от разпространение на пандемията от COVID 19, опазване живота и здравето на преподавателите, служителите и студентите и съгласно разпоредбите на Министерство на здравеопазването:
1. На работното си място и в закрити помещения да носят предпазни маски /шлемове/ и ръкавици за еднократна употреба.
2. Да спазват отстояние помежду си минимум 1,5 м., като същата дистанция да се спазва и при обслужване на посетители.
3. Да спазват висока лична хигиена, съгласно разпоредбите на Министерството на здравеопазването (Приложение №1).
4. Употребата на храни и напитки от служителите и преподавателите да се извършва в обособените за това места /ако са налични/, в индивидуални затворени съдове и да се избягват досега до пособия за работа по време на консумация. Не се разрешава поставянето на храни и напитки по обслужващите бюра.
5. Да се извършва ежедневна дезинфекция на коридорите и общите части в сградите на Университета, както и на служебните автомобили преди началото на работния ден със пръскачки от служители на сектор ТОП, определени от началника на сектор ТОП.
6. Да се извършва дезинфекция в работните помещения на всеки 2 часа. Да се обработват бравите на вратите, ключове на захранване, работни повърхности, с разположена там техника и подови настилки. Дезинфекция да се извършва преди отваряне на сградите в 07.00 часа, в 09.00 часа, в 11.00 часа и в 13.00 часа. Дезинфекцията да се извършва от служители на длъжност „Хигиенист“. Извършената дезинфекция да се описва ежедневно в регистър за дезинфекция, (Приложение №2). Документите да се съхраняват от Организатор хигиена, който има задължението да извършва ежедневен контрол.
7. Допълнителна дезинфекция може да се извърши по преценка на Организатор хигиена  извън посочените часови интервали, във връзка с натовареността на  посещения от студенти и външни лица.
8. Вътре в работните посещения да работи само по един човек, в изключителни случаи по двама (или повече), в зависимост от големината на помещението, при задължително спазване на дистанцията по т.2 и на мерките за ползване на лични предпазни средства от всеки служител и/или преподавател.
9. Допускането в работните помещения  да става само по един човек и да се спазва дистанцията по т.2. Да се избягва струпването на хора вътре  в сградите и помещенията. На входа на всяка сграда  на видно място  да бъдат поставени информационни табели, указващи режима на посещение на студенти и външни лица (Приложение №3).
10. На видимо и достъпно място във всяка сграда  да е наличен по всяко време дезинфектант, който да се използва от работещите и посетителите. 
11. От служителите от сектор „ИКД“ да се насърчава етично поведение от страна на преподаватели, служители, студенти и външни лица, което касае задължителна лична дезинфекция и избягване докосването на повърхности др.
12. Посетителите в сградите да носят задължително лични предпазни средства – маски/ шлемове. 
13. Служителите и преподавателите в сградите да извършват проветряване на работните помещения на всеки 2 часа, а по възможност и след всеки посетител.
14. Да бъдат осигурени маски, ръкавици за еднократна употреба, дезинфектант за повърхности, препарат за под и дезинфектант за посетители, в опаковка и с етикет ясно обозначаващ производител и съдържание. При намаление количествата от гореизброените консумативи своевременно да се заяви необходимото към сектор „МТС“, като отговорен служител е Организатор хигиена.
15. При първи признаци на неразположение, свързано със симптоми на COVID 19 всеки служител или преподавател незабавно следва да уведоми прекия си ръководител и да избягва контакт с колеги и външни лица.
16. Служител и преподавател в Университета може любезно да откаже достъп до обект на лице с видимо проявена симптоматика, характерна за COVID 19. Отговорно лице за спазването на тази точка е съответния служител от сектор ИКД, който е по график на работа в съответния ден.
17. До 30.09.2020 г., с оглед ограничаване на посещенията в района на Университета, се забранява използването на спортните съоръжения (вътрешни зали и външни игрища) от външни лица и организации.
18. До 13.07.20120 г. лицата, които не са преподаватели и служители на Университета, но имат сключени договори по реда на ЗЗД следват да изпълняват своите задачи  извън територията на Университета.

Актуална информация относно разпространението и предпазването от вирусите може да бъде намерена в сайта на Министерството на здравеопазването и интернет адрес: https:/coronavirus.bg.

Директорът на  УОВБ на АУ-Пловдив е отговорен за организацията на дейността,съобразена с настоящата заповед и за спазване на мерките за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Пряк контрол за спазване на мерките за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки носят всички ръководители, в т.ч. декани, директори, ръководители на катедри, ръководители на отдели и сектори, и отговорници.

Цялостен контрол  по  изпълнение на заповедта възлагам на Помощник-ректора и Директора на УОВБ.

Заповедта да бъде сведена до знанието на всички преподаватели, служители и студенти на АУ-Пловдив за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта следва да се връчи от служба „Деловодство” на отговорните лица: зам.-ректори, помощник - ректор, директор УОВБ,  декани, директори на центрове, ръководители на катедри, ръководители на секции, ръководители отдели и сектори, отговорници, председател на Студентски съвет, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на сайта на Университета за сведение и информация за всички заинтересовани, в т.ч. и на външни лица.

Неразделна част от заповедта са Приложенията.