Заповед на Ректора относно одобрените извънредни мерки от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19

Заповед на Ректора относно одобрените извънредни мерки от МС на Р. България, касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19 09.03.2020

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив” и съгласно одобрените извънредни мерки от МС на Република България от 08.03.2020 г., касаещи намаляване на риска от заболяване с вирус COVID-19, и във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев от 5 март т.г. и препоръка на Министъра на образованието г-н Красимир Вълчев относно разпространението на коронавирус, както и в резултат на новия епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни инфекции у нас,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А    М

  1. Да се отложат за неопределено време командировки и пътувания в чужбина на преподаватели, служители и студенти на Университета, в това число по проекти и по програми за мобилност.
  2. Да се отложат за неопределено време входящи командировки и пътувания от чужбина на преподаватели, служители и студенти, в това число по проекти и програми за мобилност.
  3. Да се отложат за неопределено време, освен в извънредни случаи, командировките и пътуванията до местата в страната, в които е установено заболяване от коронавирус.
  4. Да се ограничат за неопределено време масовите мероприятия на територията на Университета (учебни, научни, спортни и културни).
  5. Да бъде засилен дезинфекционният режим във всички сгради и помещения на Университета.
  6. Удължавам неучебните дни за Университета до 13 март 2020 г.

Актуална информация относно разпространението и превенцията от вирусите може да бъде намерена в сайта на Министерството на здравеопазването.

Заповедта да се сведе до знанието на отделите УИЦ, ФСО, УОВБ, преподавателите, служителите и студентите на Университета за сведение и изпълнение.

Цялостен контрол за изпълнение на заповедта възлагам на помощник-ректора на Университета.

Контрол по работни места върху изпълнението на заповедта възлагам на директора на УОВБ, деканите, директорите на центрове и звена, ръководителите на катедри и ръководителите на отдели.

проф. д-р Христина Янчева

РЕКТОР


ЗАПОВЕД