Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив

Заповед на Ректора на Аграрен университет - Пловдив 26.05.2020

На основание чл. 46, т. 9 от „Правилника за устройството и дейността на Аграрен университет – Пловдив“, във връзка с Решение №325 на МС от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемиологична обстановка, както и  по повод последните заповеди на Министъра на здравеопазването - Заповед РД-01-262/14.05.2020 г., Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г., и Заповед №РД-01-272/20.05.2020 г., и решения на АС ( протокол № 10/15.05.2020)

Н А Р Е Ж Д А М

1. Да се удължи продължителността на втория семестър за студентите в редовна форма на обучение с три седмици както и да се  измести изпитната сесия (редовна и поправителна) и ликвидационната сесия за студентите в ІV курс, в съответствие с пpиложения график.
2. Обучението на студентите в 1-ви и 2-ри курс от всички специалности през учебната 2019/2020 г. да се провежда  в електронна среда и да завърши неприсъствено.
3. В изключителни случаи, след представяне на мотивиран доклад, е възможно отлагане на занятията по дадена дисциплина за следващата академична година.
4. За студентите от ПН „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“  в 3-ти и 4-ти ОКС „ Бакалавър“  както за студентите от  ОКС „Магистър“ се допуска провеждане на присъствени практически занятия и учебни практики на поле/терен по график и в период, съобразен с епидемиологичната обстановка в страната при спазване на всички  мерки. 
5. Обучението на студентите от специалност Агрономство (тропично и субтропично земеделие) да приключи изцяло в електронна среда. Задължителните, учебни практики  за студентите от 4-ти курс  да се проведат по график през м. септември 2020 г., преди полагането на държавен изпит. 
6. Да се отложи извеждането на всички учебни практики за 1-ви и 2-ри курс на всички специалности, както и на тези, които е възможно от 3-ти курс за следващата академична година.
7. Да се отложат всички учебно-производствени практики за следващата академична година.
8. Редовната и поправителната изпитна сесия да се проведе неприсъствено в електронна среда, а когато това е невъзможно, се разрешава присъствено провеждане при спазване на всички противоепидемични мерки.
9. Подготвителната година за чуждестранните студенти студентите от Департамента за езиково обучение и спорт както и изпитите да се проведат неприсъствено чрез платформата Microsoft Teams.
10. Публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат в електронна среда чрез платформата Microsoft Teams или присъствено при спазване на всички противоепидемиологични мерки. При провеждане в електронна среда да се публикува изрично съобщение на сайта и  да се осигури достъп на всички желаещи да участват в защитата. 

Заповедта да бъде сведена до знанието на всички преподаватели, служители и студенти на АУ-Пловдив за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на сайта на Университета за сведение и  информация за всички заинтересовани.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на доц. Боряна Иванова – зам.-ректор по учебната дейност.

ЗАПОВЕД

Zapoved_rector_26_05_Page_3.jpg#asset:7631